Deel 5  van de geschiedenis van Hoogmade in de jaren 1839 – 1848 zoals die is verschenen in de kranten van die tijd. Voor de criteria die ten grondslag liggen aan de selectie van deze berichten, zie deel 1 van deze serie.

Overijsselsche Courant 19 april 1839

Een brief uit Leijden schetst den toestand der landlieden in dien omtrek als waarlijk bedroevend, ten gevolge van het verliezen hunner runderen aan de heerschende veeziekte. Volgen dien brief, waren er, die reeds 13, 18, 21 hunner koeijen haden zien wegsterven. Een persoon wordt er genoemd, die er van het begin af reeds 38 had verloren; terwijl een ander minder bemiddeld landman te Hoogmade van zijne 10 stuks er nog slechts 4 had overgehouden.

Opregte Haerlemsche Courant 10 augustus 1839

OPENBARE VERKOOPING te HOOGMADE.

Op Regterlijke magtiging, van: Drie Bouwmans-Woningen, staande binnen de Gemeente op den Grond van den Heer van Hoogmade, waarbij Landen in Huur gebruikt, door de Koopers in Huur kunnen worden overgenomen; benevens diverse percelen Wei- en Hooilanden, gelegen in de Gemeente van Woubruggen en Alkemade. Breeder bij Geaffigeerde Billetten omschreven; welke Verkoop zal worden gehouden ten Huize van den Kastelein A. van Tol, te Hoogmade, op Woensdag den 28sten Augustus 1839, aantevangen des voormiddags ten 11 ure. Nader onderrigting te bekomen ten Kantore van Ns. Samsom, openbaar Notaris te Koudekerk, alwaar drie dagen vóór den dag der Verkoop, de Koopvoorwaarden ter lezing zullen liggen.

Opregte Haerlemsche Courant 2 november 1839

Uit de Hand te Koop: Eene Bouwmans-Woning en verdere Getimmerten, staande op den Grond van den Heer van Hoogmade, binnen gemelde Gemeente, met bruikwaar van 15 Bunders en ruim 47 Roeden Wei- en Hooilanden, gelegen in den Hoogmaadschen Poldrer, in eigendom van gemelde Heerlijkheid behoorende. Aantevaarden de Landen Kerstmis 1839, en de Woning en verdere Gebouwen 10 Mei 1840. Te bevragen bij den Eigenaar T. Doeswijk, op de Kooi-Woning onder Woubrugge.

Opregte Haerlemsche Courant 22 december 1840

Men presenteerd te Huur of te Koop uit de Hand om met prima Januarij aanstaande te aanvaarden: Een zeer goed beklante TIMMERMANS-WINKEL, staande en gelegen te Hoogmade waarin die Affaire sedert meer dan zestig jaren is uitgeoefend en welke al die tijd een zeer goed burgerlijk bestaan heeft opgeleverd; nadere informatie bij Pieter Zwetsloot, te Hoogmade voornoemd.

Opregte Haerlemsche Courant 20 april 1841

Op Donderdag den 6den Mei 1841 , des morgens ten 10 ure precies , zal in het Huis der Gemeente van Woubrugge , ten overstaan van den Notaris Jb. Kempenaar, en Getuigen , worden geveild en verkocht :

Een kapitale , hechte , sterke en wel-doortimmerde Bouwmans-woning, met deszelfs goed ingerigt Voorhuis , Keuken , Opkamer , Kelder , ruime Koestalling ; idem Zomerhuis , Karnhuis , Schuur , Hooiberg , Erve , Tuin en Boomgaard , met deszelfs bepooting en beplanting ; benevens eenige percelen extra beste en zeer welige Wei- en Hooilanden met Houtbosch ; alles om en bij voormelde woning gelegen ; alles staande en liggende in den Vlietpolder, nabij de Does, onder Woubrugge. Op den perceelsgewijzen Legger van het Kadaster bekend onder Sectie A, met numero’s 374 tot en met 379 en 379 bis tot en met 410 ; te zamen ter grootte van 40 Bunders , 62 Roeden , 81 Ellen , met den anderen verhuurd aan Petronella Moerkerk , thans huisvrouw van Jan Mens de Vries , voor de som van f 1414,85.

Alles breeder bij geaffigeerde Biljetten omschreven , en inmiddels nadere informatien te bekomen

bij Cornelis Ruigrok van der Werven, wonende bij Hoogmade, als ten kantore van bovengemelden Notaris Kempenaar.

Opregte Haerlemsche Courant 23 oktober 1841

Uit de hand te koop: Een Bouwmans-woning , staande binnen de Gemeente en op den grond van den Heer van Hoogmade , met bruikbaar van 10 Bunders , 73 Roeden , 37 Ellen Land. Te bevragen bij den Notaris Samson, te Koudekerk. Brieven franco.

Algemeen Handelsblad 7 juni 1843

TE HUUR, om dadelijk of met November te aanvaarden, drie Pakhuizen met Kaas-Stellingen, te Hoogmade; een dito, nabij Leyderdorp (aan de Does); een dito, te Amsterdam. Te bevragen bij den Makelaar Johs Ruys J. Dz. Heerengracht bij de Vijzelstraat. – N.B. Wegens de Percelen te Hoogmade kan men zich ter plaatse ook informeren bij C. Ruigrok, Schipper aldaar.

Algemeen Handelsblad 17 mei 1844 + Leydse Courant 20 mei 1844 + Rotterdamsche Courant 21 mei 1844.

Op bekomene magtiging van de Arrondissements-Regtbank te Amsterdam, zal op Donderdag den 23sten Mei 1844, aan te vangen des voormiddags ten 11 ure, in her Logement het Wapen van Koudekerk, in de gemeente van Koudekerk, ten overstaan van den, door voornoemde Arrondissement-Regtbank benoemden Notaris N. Samsom, residerende te Koudekerk, in het openbaar worden geveild en verkocht: Een Huis met het daar aan verbonden Kaas-Pakhuis, benevens nog Drie afzonderlijke Pakhuizen en verdere Getimmmerten, allen ingerigt en gebruik wordende tot de Negotie van Kaas, staande binnen de gemeente en op grond van den Heer van Hoogmade; breeder bij geaffigeerde Biljetten omschreven, aan te vaarden den Pakhuizen den laten Julij en de Huizing den 1sten Nov. 1844.

Leydse Courant: De bereids zoo bij geaffigeerde Biljetten als in verschillende Dagbladen aangekondigde Verkoop van: Een Huis met Kaas-Pakhuis, benevens nog drie afzonderlijke Pakhuizen (…), waarvan de de openbare Veiling en Verkoop is bepaald op Donderdag den 23ste Mei 1844 (…), zal op Dinsdag (???) geen plaats hebben (…)

Rotterdamsche Courant: (…) zal op dien dag geen plaats hebben en is nader vastgesteld op Woensdag den 29sten Mei daaraan volgende, des voormiddags ten elf ure, ter plaatse bovengenoemd. De gezamenlijke Stellingen kunnen 16 a 20.000 Kazen bevatten en zijn grootendeels bij ander emplooi der Pakhuizen voor vervoer vatbaar.

Algemeen Handelsblad 30 mei 1844

AMSTERDAM, Woensdag 29 Mei.

(…) Z. M. heeft benoemd (…) tot burgemeester te Hoogmade, mede ter vervulling der vacature, ontstaan door de gewone aftreding met 2 Januari jl., N. Samson, burgemeester te Koudekerk, ten einde die beide betrekkingen gelijktijdig te bekleeden; (…)

Opregte Haerlemsche Courant 28 november 1846

OPENBARE VERKOOPING

Ten overstaan van de te Woubrugge resideerenden Notaris Jb. Kempenaar, zal, op regterlijke autorisatie, op Donderdag den 17den December 1846, des voordenmiddags ten elf ure, ten huize van A. van der Boon, Kastelein in het gemeentehuis te Woubrugge, worden verkocht: Eene kapitale en weldoortimmerde Bouwmans-woning, met Stalling voor 36 Stuks Rundvee, Karnmolen, Schuur waarin Varkenshok, twee Hooibergen en verdere Getimmerten, Erf, Tuin en Boomgaard, staande en gelegen in den Boschpolder (nabij Hoogmade) onder Woubrugge ; voorts diverse Percelen beste en zeer welige Wei- en Hooilanden, te zamen groot 24 Bunders, 32 Roeden, 84 Ellen, allen gelegen rondom en nabij de voorschreven Woning in den Boschpolder, zoo onder Woubrugge als Leyderdorp.

Aangeslagen in de belasting op de gebouwde en ongebouwde Eigendommen over 1846 tot f 136,72.

In de Polderlasten over 1845 tot f 61,94. In het Rijnlandsch Bundergeld tot f 42,25. In de Binnenlandsche kosten tot f 10,09. Kunnende de Woning met den 1sten Mei 1847, en de Landen met Kerstmis aanstaande, door den Kooper worden aanvaard. Nader informatien zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris te Woubrugge.

Opregte Haerlemsche Courant 24 februari 1847

UIT DE HAND TE KOOP:

Eene kortlings nieuw gebouwde en in beste order zijnde Snebbeschuit, groot 28 Ton, met al deszelfs Zeilen, Touwen, Ankers en hetgeen er verder toe behoort. Te bevragen bij C. Ruijgrok, Schipper te Hoogmade.

Leydese Courant 26 mei 1847

Verster van Wulvenhorst, Jonkheer Mr. D. A. Gevers.

OPPERHOUTVESTERIJ.

De Houtvester in het eerste Jagtdistrict van de Provincie Zuid-Holland, gezien de Dispositie van den Heere Opperhoutvester, d.d. 17den dezer maand No. 34, brengt bij deze ter kennis der belanghebbenden:

  1. Dat in het gemelde Jagtdistrict is ingestelde eene Sub-administratie, bevattende de Stad Woerden, benevens de Dorpen Woubrugge , Oudshoorn , Aarlanderveen , Korteraar , Langeraar , Rijnsaterwoude , Oude Wetering , Roelofarendsveen , Nieuwe Wetering , Rijp Wetering , Hoogmade , Bodegraven , Noorden , Nieuwkoop , Nieuwveen , Zevenhoven en Achttienhoven.
  2. Dat deze Sub-administratie is opgedragen aan den Adjunct-Houtvester Jonkheer Mr. D. A. Gevers, wonende te Oegstgeest.
  3. Dat gemelde Adjunct-Houtvester , ter behandeling der zaken de Sub-administratie betreffende , zal zitting houden aan ’s Molenaarsbrug, des Donderdags voormiddag van 10 tot 12 ure.

Noordwijk, 24 Mei 1847. De Houtvester voornoemd : Verster van Wulvenhorst.

Leydse Courant 10 maart 1848 + Algemeen Handelsblad 25 maart 1848

Al degenen, die iets verschuldigd zijn aan, of te vorderen hebben van wijle MARIJTJE BLONK, of MARIJTJE CORNELISSE VAN DEN BLONK, Weduwe van J. van Tol, zonder beroep, gewoond hebbende en den 8sten Januarij te Hoogmade overleden, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen, vóór of op den 1sten Mei 1848, ten Kantore van den Notaris J. Tomas te Leyden, Rapenburg Wijk II No. 36.

Leydse Courant 24 maart 1848 + Algemeen Handelsblad 25 maart 1848

Men is van meening ten overstaan van den Notaris J. Tomas, residerende te Leyden, op Woensdag den 5den April 1848, ’s voormiddags ten 10 ure, in het Regthuis te Hoogmade, in het Openbaar te Veilen en Verkoopen :

No. 1. Een Huis, Erve, Schuur, Tuin en Boomgaard, staande en gelegen onder Woubrugge, in de Buitenhuizen aan den Does, geteekend met No. 225, groot 15 Roeden en 80 Ellen.

No. 2. Een Perceel Boschland, gelegen naast het Perceel No. 1, groot 9 Roeden en 40 Ellen.

No. 3. Een Teeltuin, gelegen in de Giespolder langs de Doeswatering, groot ongeveer 53 Roeden en 90 Ellen.

De Perceelen zullen, voor zoo ver dezelfde niet verhuurd zijn, op en 15den April kunnen worden aanvaard en in gebruik genomen, en zullen te zien zijn daags vóór de Verkooping. De Kooppenningen zullen betaald moeten worden op den 30sten Junij 1848. Nader informatien te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris, J. Tomas, waar de Voorwaarden dezer Verkooping acht dagen vóór de Verkooping, ter lezing zullen gereed liggen.

Leydse Courant 3 mei 1847

De Leden der Begrafenis-Societeit : Tot Gemak voor all Standen, wonende in de gemeenten en omstreken van Wassenaar, Valkenburg, Veur, Leydschendam, de beide Katwijken, Voorschoten, Warmond, Rijp-Wetering, Hoogmade, Haarlem, Soeterwoude, Kaag, Maassluis, Leyderdorp, Rhijnsburg, Nootdorp, Voorhout, Heemstede, Giessendam, Naaldwijk en e ’s Gravenhage, worden geïnformeerd, dat aan de Bode Arie van Leeuwen (vroeger Bode van Eendragt maakt Magt) wonende te Wassenaar, geene gelden voor de Societeit mogen worden gegeven, wegens het niet verantwoorden van de contributie en bescheiden der Leden, en ook aan niemand, tenzij voorzien van de gewone Bode-Bus, waarop de Zinspreuk van de Sociteit gegraveerd is.

Wassenaar, 30 April 1847, B. A. Keyzer Az., Administrerend Directeur.

Leydse Courant 20 oktober 1848

Kiesdistricten provincie Zuid-Holland.

Bij resolutie van den 16den dezer, hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de verdeeling der provincie in hoofd- en onder-kiesdistricten bepaald, en tevens voorschriften omtrent de uitvoering van het voorloopig kiesreglement vastgesteld.

De verdeeling is als volgt geregeld:

Iste Hoofdistrict. Leyden, met 38,939 zielen; Soeterwoude, met 2,532, en Voorschoten, met 1662 zielen.

IIde Hoofddistrict. Leyderdorp en Koudekerk, met 3024 zielen Voorts de daarbij behoorende onder-districten: de beide Katwijken, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest met 9,294; Sassenheim, Warmond, Lisse en Hillegom met 5,499; de beide Noordwijken, Noordwijkerhout en Voorhout met 4,801; Alkemade, Hoogmade, Rijnsaterwoude en Woubrugge met 5,736; Hazerswoude en Benthuizen met 3,417; Alphen, Aarlanderveen, Oudshoorn, Boskoop en Zwammerdam met 10,669 zielen; te zamen 42,440 zielen.(…).