Hoogmade 1780 – 1810, deel 2

Onderstaand deel 2 van een selectie van berichten die zijn verschenen in de regionale en landelijke dagbladen (weekbladen)in de periode 1780 – 1810 over Hoogmade.

Leydse Courant 24 juli 1780

Alle de geenen, welke zoude willen sustineeren behoorlijk gequalificeerd te zyn tot redding van den Boedel van wylen Adrianus Gaffe, in Leeven Pastoor der Roomsche Gemeente onder Esselickerwoude en Hoogmade, ?? voor den eersten September aanstaande, behoorlijk moeten adresseeren aan den Ed. Agtb. Geregte der Hooge en Vrije Heer van Esselickerwoude en Heer Jacobswoude; zullende andersints over den voorsz. Boedel en Nalatenschap worden ?? neerd, zoo als behoord.

Opregte Haerlemsche Courant 19 oktober 1780

Mr. L. C. van Bommel, J. Claassen en N. C. de Stoppelaar, als behoorlyk gequalificeert zynde tot redding en beneficeering van den Boedel en Nalatenschap van wylen den Eerw. Heer A. Gaffe, in leeven Vicaris van de Aarts-Diaconale Kerk van den H. Martinus te Emmerik in Kleefsland; mitsgaders Roomsch Priester en Pastoor, eerst op den Eilande van Tessel, daarna te Esselykerwoude en Hoogmade; verzoeken alle degeenen, die iets te pretendeeren hebben van of schuldig mogten zijn aan de voorn. Boedel, of ietwes onder zig mogten hebben, denzelven Boedel concerneerende, daarvan opgave, betalinge en extraditie te doen ter Secretary van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude te Woubrugge, of ten Comptoire van gemelde de Stoppelaar op de Oude Vest, by de Maare te Leiden, uitterlyk voor den eersten November aanstaande.

Leydse Courant 12 maart 1781

Die iets te pretendeeren hebben van, of verschuldigd zij aan den in Commissie gestelden Boedel van Jan de Roo, overleden onder Hoogmade, gelieven daarvan, uiterlijk voor den eersten April 1781, ter Secretary der voorsz. Heerlijkheid en opgaave en betaalingen te doen.

Leydse Courant 28 oktober 1789

Alzoo op Dinsdag den 6 October 1789, onder de Vrije Grond-Heerlykheid Hoogmade is gevonden een eerstgebooren Kind, zynde een Jongetje, begraaven in een Boschje buiten Dyks leggende, welke Kind op een Moorddadige wijze van ’t leven is beroofd, en zekere Cornelia Zwetsloot, oud naar gissing 22 jaaren, redelijk kloek van Gestalte en vlug van Gang, gaanden wat voor over met het eene Been trekkende en aan een der Vingeren en Lid missende door de fyt, toen Huysvrouw en

Weduwe van Cornelis Zwetsloot, zig onder de vehemente suspicie te hebben gebracht van dien Moord te hebben gepleegd of daar toe behulpzaam te zyn geweest, welke suspicie door de Vlugt derzelve twee Persoonen aanmerkelyk is versterkt, en er de suspicie (???) ten hoogsten aan geleegen legt dat de voorn. Cornelia Zwetsloot en haare Moeder Antje Rustman worden agterhaald, en schuldig bevonden wordende na verdiensten gestraft.

Zoo belooven Bailliuwe en Welgeboorene Mannen der voorsz. Vrije Grond-Heerlykheid van Hoogmade eene Premie van 7 (???) Guldens, aan den geenen, die van dezelve Vrouws – Persoonen zoodaanige aanwyzing zal weeten te doen dat dezelve in handen der Justitie geraaken en van het Fait worden overtuigd; zullende den Aanbrengers Naam des begeerende worden gesecreerd (???).

Leydse Courant 19 juli 1793

Men laat een iegelyk by dezen weeten, dat alle die geenen, welke eenige Recht toe ofte aanzeggen vermeenen te hebben op de Penningen, geprovenieerd van den insolventen Geabandeneerden Boedel van Haasje DirksDr. Warmerdam, Wed. van Aelbert Claasse Stryk, dat zy dezelve hun

ne Actien en Pretentien ter Secretary der Vrije Grond Heerlykheid van Hoogmade zullen gelieven bekend te maaken, uiterlyk voor den eersten Augustus 1793, op poene van verstek.

Leydse Courant 17 april 1795

De Societeit van het Wester-Departement van Esselyker- en Heer Jacobswoude, doen met deze verzoeke aan alle Vaderlandschen Societeiten, om met haare Correspondentie vereerd te mogen worden, zullende het aan haar zyde niet manqueeren om te beantwoorden; verzoeke de Brieve franco te ontfangen, zo als zy dezelve ook zullen afzenden aan dem Secretaris van het Genootschap Esselykerwoude by Hoogmade. Ysbrand Stryk.

27 April 1795 Rhijnlandsche Courant 8 maart 1797

HAZERSWOUDE den 3 Maart. De leden van de Municipaliteit alhier, benoemd als Commissarissen der Kiesvergadering van het District No. 31, tot een Lid, en dezelfde Plaatsvervanger voor het Provinciaal Bestuur van Holland, heden de alhier aangekomene Kiezers en Plaatsvervangers opgeroepen hebbende, by vertooning der Geloofsbrieven, bleek dat als zoodanig verkooren waren:

(…)

Koudekerk en Hoogmade: S. Eland en J. Meyer; Plaatsvervangers A. van Meurs en G. van Heeteren. (…)

Rhijnlandsche Courant 5 april 1797

Wy zyn eenige dagen aan onze lezers schuldig gebleven te melden, dat, de in ons No. 29. opgegeven keuze voor een lid van het Provinciaal Bestuur en plaatsvervanger te Koudekerk en Hoogmade, uit hoofde van minderjarigheid een der kiezers geannulleerd zynde, vervolgens verkoren zijn ter dier plaatse de burgers Jan Wassenaar, Med. Doct. in ’s Hage representant, Jacob van Jil plaatsverv. te Soetermeer.

Opregte Haerlemsche Courant 7 juli 1801

Door verandering van plaats uit de hand te Koop: een CHIRURGYNS-WINKEL, tot Hoogmade, zynde eene Apothecars-Winkel; te bevragen een huize aldaar by Pieter van Noord ; het Huis hierby te Huur.

Leydse Courant 31 mei 1802

Ondertrouwd:

Adrianus Meerburg, Maria Spaan.

Hoogmade den 28 Mey 1802.

Leydse Courant 30 mei 1804

Uit de hand te koop een extra welgeleegen en florisante KOORN-MOOLEN, met een Huys, Zomerschuur en Erve, staande en gelegen aan de Wyde Ade, by den Dorpe Woubrugge, binnen Esselykerwoude, malende voor den Ambachte van Esselykerwoude en Heer-Jacobswoude, mitsgaders Hoogmade : Te bevragen en nadere informatien (???) by den Eigenaar Dirk Struiver.

Rotterdamsche Courant 30 oktober 1804

Men is van mening, op Woensdag den 7 November 1804, des avonds ten 6 uren, in het Rechthuis te Woubrugge, publyk te veilen en te verkoopen, een zeer welgelegen Koornmolen, met het daar aan gehoorende Huis, Schuur en Grond, staande en gelegen by den dorpse Woubrugge, aan de kleine Wyde Ade, onder Esselykerwoude : malende voor de Ingezetenen van de voornoemde uitgestrekte Ambachte: mitsgaders voor dit van Hoogmade: Nadere informatie omtrent het een en ander te bekomen ter Secretary, te Woubrugge.

Leydse Courant 31 oktober 1806

BEKENDMAKING.

De Gecommitteerde, tot de introductie van het middel der Verponding, in het Ressort Leyden, Arrondissement Alphen, L. Ciggaer, maakt hier mede op Last van den Raad van Financiën in het Departement Holland, bekend, dat onder het voorn. Arrondissement behoren Gemeente en Districten Alphen, Benthuyzen, Bodegraven, Hazerswoude, Hoogmade, Kaag en Ade, Koudekerk, Lang- en Korteraar, Oud- en Nieuwe-Wetering, Oudshoorn, Rynsaterwoude, Roelof Arendsveen, Rypwetering, Woubrugge, Zegwaart, Zoetermeer, Zwammerdam.

En wyders dat tot gemak der Ingezetenen tot den Ontvangst der anticipatie op de Verponding over den Jaare 1806 by Hun Hoog Mogende vastgesteld, en by Publicatie van den 9den dezer, door Zyne Majesteit den Koning van Holland, den Volke bekend gemaakt, zal werden gevaceert op den volgende dagen en plaatsen, des voormiddags van 8 tot des namiddags ten 3 uuren, als :

(…)

Op Vrijdag den 7 November 1806, in ’t Regthuys te Woubrugge, over Hoogmade, Woubrugge en Rhynzaterwoude.

(…)

Werdende by dezen een ieder der Contribuabelen, verzogt en aangemaand, ten tyde en plaatsen voorsz. de bovengemelde Anticipatie te komen voldoen, en derzelver laatste Quitantie van betaalde Verpondingen of andere lasten als dan te vertonen, op poene by de Wet bepaald.

Alphen, den 27 October 1806. De Gecommitteerde voorn., L. Ciggaer.

Leydse Courant 30 maart 1807

Heden is myne geliefde Echtgenoot, THEODORUS SPAAN, sedert het Jaar 1768, Predikant in de Hervormde Gemeente alhier, met welken ik den tyd van 29 Jaaren in eenen genoeglyken Echt verenigd was, aan de gevolgen van herhaalde Beroertens, in den ouderdom van byna 66 Jaren, tot bittere droefheid van my, mynen eenigen Zoon, en van de gansche Gemeente, gelyk ik op Evangelie-Gronden vertrouwe, in de zalige Rust ingegaan ; van welk treurig sterven ik langs dezen weg aan Bloedverwanten en Vrienden kennis geve, my verzekerd houdende, dat dezelve in myne regtmatige droefheid zullen deel neemen , zonder my Brieven van Rouwbeklag te zenden.

Maria van Lis, Wed. Th. Spaan.

Hoogmade, 27 Maart 1807.

Rotterdamsche Courant 19 september 1807

De Land-Drost in het Departement Maasland, brengt, hier mede ; ingevolge en ter voldoening aan het Besluit van Zyne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, in dato 30 Mey laatstleden, No. 27: ter kennisse van alle daarby Belanghebbenden, dat, overeenkomstig het 5de Artykel van de Wet op het Bestuur van de Departementen, van den 13 April 1807, het Departement Maasland zynde verdeeld in drie Kwartieren, de Plaatsen tot gemeld Departement, in yder derzelver

Kwartieren thans gehoorende, zyn de volgende:

Eerste Kwartier Leyden. Hoofdplaats Leyden,

Leyden. Warmond. Vrije en lage Boekhorst. Voorhout. Sassenheim. Lisse. De Vennip. Hillegom. Noordwykerhout en de Zilk, Noordwyk aan Zee. Noordwyk binnen, Langeveld en Offem. Katwyk aan Zee. Katwyk binnen en het Zand, Rhynsburg. (waarmede gecombineerd is de Vrouwe Venne). Oegstgeest en Poelgeest. Valkenburg. Wassenaar en Zuidwyck. Voorschoten. Scheveningen, Den Haag. Half Loosduinen; Eikenduinen en Haag-Ambacht. Ryswyk. Voorburg. Leidschendam en Veur. Sanne (???) van Stompwijk, Wilsveen en Tedingerbroek. Zegwaard. Soetermeer. Bebthuizen en Benthoorn. Hazerswoude en Hoogeveen. Zwammerdam. Bodegraven. Langer- en Korter-Aar. Rhynsaterwoude. Alkemade, bestaande in Oude Wetering; Nieuwe Wetering; Roelof; Arendsveen; Rypwetering; Kaag, Ade en oud Ade en lage Land en Poel. Esselykerwoude en Heer-Jacobswoude. Aarlanderveen. Oudshoorn. Alphen. Koudekerk. Leiderdorp. Hoogmade. Zoeterwoude.

Bijdragen ter Bevordering van het Onderwijs en Opvoeding m.b.t. Lagere Scholen september 1807

Rijnland. Hoogste Rang. Alphen, Dorpsschool. Hillegom, Katwijk aan Zee. Katwijk Binnen, Dorpsschool. Lisse. Nieuwkoop. Noordwijk Binnen, Dorpsschool. Oudshoorn, Rijnsburg.

Middelste Rang. Aarlanderveen. Koudekerk. Langeraar. Leyderdorp. Leimuiden. Nieuwveen. Noorden. Noordwijk Buiten. Noordwijkerhout. Oegstgeest. Oude – Wetering. Rijnzaterwoude. Roelofarendsveen. Sassenheim. Valkenburg. Warmond. Woubrugge.

Laagste Rang. Bilderdam, Hoogmade, De Kaag. Kalslagen, zie Bilderdam. Rijndijk onder Koudekerk. Rijpwetering. Voorhout. Zevenhoven. Zoeterwoude.

Haagsche Courant 9 oktober 1807

Aanstaande Maandag den 12 October en volgende dagen, zal de Boekverkoper N. Cornel, ten zijnen Huize te Rotterdam VERKOPEN, de nagelaten BIBLIOTHEEK, van wylen den Wel. Eerw. Heer Th. Spaan, in leven Predikant te Hoogmade, alsmede een tweede Catalogus van frarije Nederduitschen Boeken, Prenten, Tekeningen en Liefhebberyen, onder welke een fraay Artillery Park compleet, leggende in een daar toe gemaakte Kist in de beste order , een Electriseer Machiene van Dollont, een fraay Kabinet van 221 stuks Delfstoffen enz. , een Engelsch Magazyn van Microscoopen, over de 100 voorwerpen enz. enz. , alles voor ieder te zien Saturdag 10 October, de Catalogus , te bekomen, in Den Haag by Thierry en Mensing (???) en Scheurleer , Leyden Dufuur ,

Utrecht Wild en Altheer, Dord van Braam (???) , Amsterdam Braye en alom.

Koninklijke Courant 25 april 1808

Van den Heer Pieter van Hemeren, Secretaris van Hoogmade, te Leyden, tot Baljuw In Rotterdamse Courant van 26 april 1808 genaamd ‘Bailliuw’ van Hoogmade.

Koninklijke Courant 4 juli 1809

Opgave van de gecollecteerde gelden in het Departement Maasland ten behoeve der noodlijdenden door den jongsten Watersnood:

Alkemade f 1224.18

Alphen f 1176.11

Hoogmade f 19.12

Koudekerk f 557.09

Leiderdorp f 588.02

Courier d’Amsterdam 14 december 1810

Wordt geadverteerd, dat alle de genen, welke eenig regt, actie of pretentie vermeenen te hebben, op de penningen, geproveniëerd van den geabandonneerden insolventen boedel van JAN MEIJER gewoond hebbende onder Hoogmade, hetzelve, bij eisch in kas van preferentie of concurrentie, zullen hebben bekend te maken ter secretarij van Hoogmade voorsz. , vóór of op den 17den van wintermaand 1810, op penne en profijte als naar regten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *