Hoogmade 1824 – 1834, deel 4

Deel 4 van de geschiedenis van Hoogmade zoals die is verschenen in de (regionale) kranten in de periode 1824 tot en met 1834. Het gaat hier om een (leesbare) selectie. Voor precieze  toelichting omtrent de aard een achtergrond van deze berichten, zie deel 1 van deze serie op deze site.

Opregte Haerlemsche Courant 23 oktober 1824

VRIJWILLIGE VERKOOPING.

C. Kempenaar, openbaar Notaris, te Woubrugge, als lasthebbende van zijne Principalen, zal op Woensdag den 3 November 1824, des avonds ten 6 uren, in ’t Huis der Gemeente aldaar, publiek doen veilen en verkoopen:

Eene kapitale , hechte, sterke en weldoortimmerde Huismans-woning, met welingerigte Koestalling, Zomerhuis, Schuur, twee Bargen, Karnmolen en verder Getimmerte, Erve en Boomgaard, benevens diverse percelen Wei- en Hooilanden, gelegen achter en naast voorschrevene Huismans-Woning, in de Noord Vrouwe Venner-polder, onder de Gemeente Alkemade (voorheen Rijnsburg) aan de Venner-Meer, groot ruim 27 Bunders. Aangeslagen over den jare 1824 in de Belasting op de Gebouwde Eigendommen tot f 12 – 20 Ct, en voor de Ongebouwde Eigendommen op f 136 – 90 ct, in huur gebruikt wordende bij Willem Zwetsloot voor f 1156-: en 2/8 ste en 1/16 ton Boter, benevens twee Comijnde Kazen ’s jaars.

Voorts nog een Huis, schuur, Tuin en Erve, staande en gelegen in de Frederiks-polder, onder Esselijkerwoude of Woubrugge, nabij de Rooms Catholijke Kerk van Hoogmade en Esselijkerwoude voornoemd, gequotered No 238; bij de geaffigeerde Biljetten breeder omschreven; zijnde inmiddels nader informatie te bekomen ten Kantore van bovengemelde Notaris.

Leydse Courant 14 maart 1825 + Nederlandsche Staatscourant 17 maart 1825

Ten kantore van den agent der Algemeeene Nederlandsche maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt, te Leiden, is, ten behoeve der noodlijdenden door de jongste watervloeden (van 3, 4 en 5 Februarij 1825) , gestort, door burgemeesters of schouten der navolgende steden of gemeenten:

De Schout te Koudekerk………….f 465. 82 ½

De Burgemeester te Leyden……..f 21308. 70

De Schout te Warmond……………f 786. 07 ½

De Schout te Hoogmade………….f 42. 10

De Schout van Woubrugge………f 303. 80

Leydse Courant 8 februari 1828

Op Dingsdag den 12 Februari 1828, des avonds ten 6 ure, zal in het Huis der Gemeente van Woubrugge, ten overstaan van den Notaris C. Kempenaar en getuigen, en voorts volgens de wet, publiek worden geveild en verkocht: een Bouw-Huizinge, nabij de Gereformeerde Kerk aldaar; benevens ruim elf bunders allerbest Wei- en Hooiland, gelegen in de Voorofsche Polder, onder de gemeente Woubrugge: breeder bij geaffigeerde biljetteen omschreven, en inmiddels nadere informatie te bekomen ten Kantore van bovengemelde Notaris Kempenaar, wonende te Woubrugge voormeld.

Nederlandsche Staatscourant 23 oktober 1833

STAAT, aanwijzende het bedrag der in Zuidholland gecollecteerde gelden, ten behoeve van de door den plaats gehad hebbende veenbrand ongelukkig gewordene ingezetenen der provincie Groningen; zijnde deze inzameling geschied krachtens eene dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ten verzoeke van den Heer Gouverneur van Groningen.

(…) Hillegom f 70.00; beide Katwijken en het Zand f 122.97; Hondenpijl f 6.25; Hoogmade f 7.10 (…).

Opregte Haerlemsche Courant 24 december 1833

Men is van meening, ingevolge bekomene autorisartie van de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende in ‘s-Gravenhage, in tegenwoordigheid van het Vredesgerecht van het tweede Canton dezer Stad, ten overstaan van den aldaar residerende Notaris Cornelis Joannes Schiefbaan, in den Nieuwen Doelen, ter Kamer der Notarissen alhier, op Maandag den 27sten Januarij 1834, des avonds ten 5 ure, publiek te veilen, en op Maandag den 10den Februarij daaraanvolgende, des avonds ten 7 ure, finaal te verkoopen:

No. 1. De Hooge Heerlijkheid Esselijkerwoude en Heer Jacobswoude, gezegd Woubrugge, gelegen in het District Leyden, Provincie Holland (Zuidelijk gedeelte), met alle hare Regten, Prerogatieven en Lasten, waartoe en zoodanig als de tegenwoordige Eigenaren geregtigd en gehouden zijn, mitsgaders een derde gedeelte in het zuiver provenu der Haardasschen, het regt van Turfmaat over en in de voorschreven Heerlijkheid, bedragende 50 cents van ieder 14 Roeden, 18 Ellen Ned. Maat gespreide Veen, en het regt van visitatie, uit de rekening der slagtouwerij, alsmede het regt van ontgronding.

No. 2. Het Regt tot het invorderen van al de Tienden der vier Ambachts Polders, gelegen onder Woubrugge, groot ruim 1818 Bunders, te zamen opbrengende 10 jaren door elkander gerekend jaarlijks de som van f 2107:68.

No. 3. Het Regt tot het invorderen van al de Tienden der Ouwendijksche- en Boepolders, gelegen onder Woubrugge, groot omtrent 327 Bunders, te zamen opbrengende 10 jaren door elkander gerekend de som van f 668:74.

No. 4. Het Regt tot het invorderen van al de Tienden in de Veender-, Bos-, Does- en verdere Polders, gelegen onder Woubrugge, te zamen ongeveer groot 800 Bunders.

No. 5. De Visscherij der Scheidwatering, van de Bruinewatering, gelegen tusschen de Does-, Kooi- en andere Polders, en de Scheidwatering tusschen de Frederiks- en Blaauwepolders, en de helft en de helft in de Scheidwatering, tusschen Hoogmade en Esselijkerwoude, te zamen root 23 Bunders, 40 Roeden en 70 Ellen, bekend op den kadastralen legger der ongebouwde Eigendommen van de Gemeente Woubrugge, onder Sectie A, Nos. 1, 6, 173bis, 204, 285, 605, 606 en 607, te zamen verhuurd aan differente Personen tot Ultimo December 1835, ’s jaars tot f 19 : 25, aangelsagen in de Grondlasten als ongebouwde Eigendommen over 1833, tot f 5 : 78.

No. 6. De Visscherij van het Paddegat en kleine Wijde Aa, te zamen groot 22 Bunders, 41 Roeden en 20 Ellen, bekend op den kadastralen legger der ongebouwde Eigendommen als voren, onder Sectie B, Nos. 629, 630 en 631, te zamen Verhuurd aan D. van den Bosch, tot ultimo December 1835, ’s jaars tot f 22, aangeslagen in de Grondlasten als ongebouwde Eigendommen over 1833, tot f 5 : 94.

No. 7. De Visscherij van de groote Wijde Aa, groot 41 Bunders bekend op den kadastralen legger der ongebouwde Eigendommen als voren, onder Sectie B, No..1430, Verhuurd aan D, van den Bosch, tot ultimo December 1885, ’s jaars tot f 28, aangeslagen in de Grondlasten als ongebouwde Eigendommen, over 1833, tot f 3 : 80.

No. 8. Veertien artikels Erfpachten en Recognitien of Uitkoopen, te zamen jaarlijks opbrengende de som van f 60 : 50.

No. 9. Een zeer schoon, hecht, sterk en weldoortimmerd Huis en Erve, staande en gelegen in de Gemeente Woubrugge, nabij de Gereformeerde Kerk, aan de Woudwatering, van ouds genaamd Het Huis Ter Aar , gekwoteerd No. 48, Verponding No. 47 (…), verhuurd aan den Heer C. Kempenaar, tot ultimo April 1835, ’s jaars tot f 150, (…).

No. 10. Een Stuk allerbest Weiland, groot 76 Roeden en 50 Ellen, gelegen in den Ouwendijksche Polder onder Woubrugge, (…), verhuurd aan den Huur C. Kempenaar tot Kerstmis 1835, ’s jaars voor f 25, (…)

No. 11. Een hecht, sterk en weldoortimmerd Huis, Erve, Tuin, Kolfbaan, Stalling en Schuur, zijnde het Regthuis van Woubrugge, staande en gelegen aldaar aan de Woudwatering (…), verhuurd aan A. van der Boon tot ultimo April 1835, ’s jaars tot f 243 (…)

No. 12. Twee Stukken allerbest Weiland, groot 2 Bunders, 44 Roeden en 17 Ellen, gelegen in de Ouwendijkschen Polder onder Woubrugge, verhuurd aan A. van der Boon, tot Kerstmis 1836, ’s jaars tot f 75 (…)

No. 13. Een stuk Dijk, mitsgaders zeven Stukken Veen- Akkers en Water, zijnde deze Landen ten vollen verwaarborgd en waarvan de Renten over 1832 hebben bedragen den som van f 101 : 48, gelegen in de Droogmakerij van de Veenpolder onder Woubrugge (…).

Nadere onderrigtingen zijn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris C. J. Schiefbaan, in de Herderinnestraat, Wijk 8, No. 437, in ’s Gravenhage, alsmede bij de Heeren C. Kempenaar, Notaris en Burgemeester te Woubrugge, en G. Spoors Elend, Fabrikant te Koudekerk, zullende de Conditien en Voorwaarden met alle noodige bescheiden , 14 dagen vóór de veiling bij eerstgen. Notaris te zien en te lezen zijn.

Opregte Haerlemsche Courant 17 mei 1834

Kerkvoogden der Hervormde Gemeente van Hoogmade en Rijpwetering, zullen op Woensdag den 28sten Mei 1834, des voormiddags ten elf ure, in het Raadhuis van Hoogmade, onder nader opprobatie van de Edel Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, in het openbaar, bij inschrijving en opbod, aanbesteden: Eenige Vernieuwingen en Herstellingen aan de Pastorie en Kerkgebouwen van voormelde Gemeente, waarvan het Bestek en de Teekening zal ter lezing liggen, gedurende veertien dagen voor de besteding, ten Huize van den ondergeteekende President Kerkvoogd, aan de Oudewetering binnen Alkemade, alwaar op Maandag den 26sten Mei aanstaande de noodige aanwijzigingen in loco zullen worden gedaan, en de bij het bestek bepaalde Monsters en Stalen worden voorgelegd.

De President Kerkvoogd, J.M. Blanken T. Zb.

Algemeen Handelsblad 11 juli 1834

(…) wordt het in stand blijven der Weesper-jenever stokerijen ook een toenemenden uitvoer naar Amerika toegeschreven.

Eene niet onbelangrijke jenever-stokerij is in 1833 te Hoogmade gevestigd.

Het vertier van granen was in 1833 niet gelijk aan dat van 1832. (…).

Opregte Haerlemsche Courant 24 juli 1834

PUBLIEKE VRIJWILLIGE VERKOOPING.

Op Woensdag den 30ste Juli 1834, des voormiddags ten 10 ure, ten Raadhuize van Alkemade, aan de Oude Wetering, ten overstaan van den aldaar residerende Notaris J. M. Blanken Tzn. en Getuigen, van:

No. 1. Een kapitale, hecht, sterke en welbetimmerde Huismans-Woning, Bouwhuis en verdere Getimmerte, alleraangenaamste uitzigt hebbende over de Groote Haarlemmer en Braasemer Meeren, Erve en Tuin, bepoting en beplanting, mitsgaders ruim 27 Bunders, extra best weltoegemaakt Wei- en Hooiland, alles staande en gelegen aan de Oude Wetering en in de geoctroijeerde Gooijer Polder, binnen Alkemade.

No. 2. (…).

No. 3. (…).

No. 4. Een welbetimmerd Huis, staande in het Noordeinde van Hoogmade, met bruikwaar van een Kampje, Tuin of Teelland, zijnde hetzelfde, benevens het Erf den Eigendom van den Heer van Hoogmade.

Op regterlijk gezag, als daartoe benoemd, door de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Leyden.

No. 5. (…).

No. 6. (…).

No. 7. (…).

Nadere informatie te bekomen bij de Eigenaren, als: van No. 1. Arie Vellekoop; (…); No. 3. P. van Rijn, te Hoogmade; en verder van allen, ten Kantore van den genoemden Notaris Blanken; door wien tevens uit de hand te koop wordt aangeboden: Eene wel ter nering staande Broodbakkerij, waarin eene Billard-Kamer, met Billard en Toebehooren, Stalling en verder Getimmerte en Erve, staande en gelegen onder Ter Aar aan de Leydse Brug; te bevragen bij Js. Casteleijn, te Roelofarendsveen, binnen Alkemade.

Leydse Courant 15 september 1834

Al degenen, die iets te vorderen hebben van den vacanten Boedel van wijlen Kryn Zwetsloot, te

Hoogmade, gelieven (voor zoo veel de pretensien niet bereids zijn ingeleverd), hiervan aangifte te doen vóór den eersten November 1834, aan de door de Regtbank van Eersten Aanleg te Leyden, in vacanten Boedel benoemde Curator , L. P. Zwetsloot te Hoogmade of ten Kantore van Notaris Samsom te Koudekerk. Na verloop van welken tijd, alle verder ingekomen Schuldvorderingen niet in aanmerking zullen kunnen komen.

Op Woensdag 25 September 1834, aan te vangen des morgens ten tien ure, zal door Nicolaas Samsom, Openbaar Notaris, residerende te Koudekerk, in het kanton Woubrugge, in het Huis No. 36, te Hoogmade, worden verkocht: Meubilair en andere Goederen, voornamelijk bestaande in: Houtwerk, koperen Ketels en verder Koper, Tin, Blik, Aarde en Glaswerk, een Bed, Peuluw en Kussens, eenige oude Kleedingstukken, velerlei Boeren Handwerk, twee en twintig Schapenvachten, eenig Vischwant en Touwwerk, eenig Vleeesch, Spek en Vet, eene Staalmesse en eindelijk 37 opgaande Willige Boomen. Alle welke Goederen behooren tot den vacanten Boedel van wijlen Kryn Zwetsloot, gewoond hebbende en overleden te Hoogmade.

Op Donderdag den 25sten September, aan te vangen des morgen tien ure, zal door Nicolaas Samsom, Openbaar Notaris, residerende te Koudekerk, in het Kanton Woubrugge, hiertoe benoemd door de Regtbank van Eersten Aanlegt, zitting houdende te Leyden, ten overstaan van het Vredegeregt van gezegd Kanton, geadsisteerd met deszelfs Griffier, en in het bijwezen van getuigen, in het openbaar, ten huze van den Kastelein van der Ploeg, te Hoogmade, worden geveild en verkocht: Een Huis en Stalling, onder één dak, staande op den grond van den Heer van Hoogmade, binnen de gemeente Hoogmade voormeld, gequoteerd No. 36, thans op den Kadastralen legger bekend ten Oosten de Oude Aa, ten Zuiden de Does, ten Westen en Noorden de Wed. Teunis van der Pouw. Belast met eene jaarlijksche Erfpacht van f 7.50, aankomende den Boedel van wijlen den Heer Cornelis Sprong. Welk Huis behoort tot den vacanten Boedel van wijlen Kryn Zwetsloot, gewoond hebbende en overleden te Hoogmade.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *