Hoogmade 1865 – 1871 (deel 10)

Dit is deel 10 van de geschiedenis van Hoogmade zoals die is vermeld in de regionale kranten (selectie): Leidsche Courant, Nieuwe Leidsche Courant, Leidsch Dagblad. Tevens info die in meer landelijke periodieken is verschenen. Voor verdere toelichting zie deel 1 van deze serie.

 

 

De Tijd 3 januari 1866

Vrijwillige Bijdragen voor Z.H. Pius IX. (22e Lijst – vervolg.)

Transport f 51,770.88 ½

Hoogmade. Van eenige ingezetenen f 105.-

Gij, zeven heuv’lenstad,

Waardeer den schat. Die gij bevat;

Want Pius negen op zijn troon

Is plaatsbekleder  van Gods Zoon.

De Tijd 2 februari 1866

Vrijwillige Bijdragen voor Z.H. Pius IX.  (47e Lijst.)

Bedrag der vorige opgaaf f 133,070.08 ½

(…)

Door tusschenkomst van den boekh. G. J. van Leeuwen; te Leyden. Een landbouwer uit Hoogmade vraagt aan Pius IX, zijn zegen over zijn gezin en veestapel f 50.-

Opregte Haerlemse Courant 12 juni 1866

Heden overleed, na een folterend lijden, aan de thans heerschende ziekte, onze geliefde zuster en behuwdzuster ELISABETH CORNELIA JOHANNA. De geliefde ontslapene wordt door ons diep betreurd.

Hoogmade, den 7den Juni 1866. C. J. Badon van den Berg. M. G. P. Badon van den Berg, Delfos van Doren.

Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage 14 augustus 1866

WOUBRUGGE, 11 Aug. In den nacht van den achtsten op den negenden dezer is ten huize van den heer Hendrik Grundeman, koopman te Leijmuiden, in diens winkel ingebroken en daaruit ontvreemd voor eene waarde van vijf honderd gulden aan manufacturen en andere stoffen. Het is den alhier gestationeerden brigadier rijksveldwachter, F. E. Hendriks, met de rijksveldwachters C. L. Beckerman en G. Brouwer, gelukt in den namiddag van 9 dezer de daders van dezen diefstal op te sporen, zijnde twee mannen en twee vrouwen, liggende met eene schuit te Hoogmade, gemeente Woubrugge, tusschen een bosch verscholen. Bij de arrestatie door genoemde beambten hebben de delinquenten zich op geweldadige wijze hiertegen verzet, met gebruikmaking van een mes; zijnde een der beklaagden op 3 November jl. pas uit het tuchthuis te Leeuwarden ontslagen. Bij het onderzoek van het vaartuig, is er buiten de hierboven genoemde goederen nog eene groote hoeveelheid manufacturen gevonden, door hen te Montfoort op dezelfde wijze ontvreemd, terwijl er nog verschillende voorwerpen zijn gevonden te Mijdrecht en elders gestolen.

Leydse Courant 23 augustus 1867

BEDE OM HULP!

In de Haarl. Courant van 18 Nov. 1858 werd door mij de liefdadigheid ingeroepen voor een weduwe met vier kinderen, in mijne gemeente woonachtig opdat zij haar broodgewin, bestaande in een kleine boerderij, zoude kunnen voortzetten, ook na het overlijden van haren echtgenoot. Zulks geenszin vergeefs, daar zij tot nu toe met hare kinderen een voegzaam bestaan vond en de betoonde liefdadigheid alzoo niet ijdel was. Een nieuwe ramp trof haar, al haar vee bezweek aan de heerschende ziekte, ten tijd toen er nog geen schadevergoeding gegeven werd, haar vee was haar eenig middel van bestaan. 

Menschenvrienden! Gij die bewaard bleef voor zware rampen, of die een penningske kunt afzonderen voor eene verarmde weduwe, wier hoop naast God op u gevestigd is, stelt haar door milde gaven in staat om eenig vee aan te koopen, helpt mij andermaal om dat huisgezin voor volslagen armoede te bewaren. Beschaamt dat vertrouwen niet, verblijdt de ongelukkige veeleer door de ervaring, dat weduwen en weezen niet te vergeefs op den hemelschen Vader hunne hoop bouwen! Elke gift zal door den ondergeteekende in dank ontvangen worden, terwijl de ingekomene giften door deze courant melding zal worden gemaakt.

Hoogmade C. A., (prov. Z.-Holl.) C. J. B. van den Berg, Predt.

Tot ontvangst en overmaking der liefdegaven hebben zich mede bereid verklaard de HH. Predikanten: Laurillard, te Amsterdam, Brutel de la Rivière, te Haarlem, Kuyper en Hagen, te Leiden, Drost, te Delft, Van Trigt, te Lochem, Blanken, te Koudekerk, Wesseling, rust. Pred. te Tiel, alsook de Heeren H. Heenk en W. van Heist, Ouderlingen te Woubrugge, en de Heer P. Geerts, Apoth. te Leeuwarden.

Opregte Haerlemsche Courant 19 september 1867

Onder dankbetuiging ontvangen voor de verarmde weduwe, tot aankoop van eenig vee (zie Haarl. Courant, 25 Aug. en 6 Sept.) de volgende giften: van I.Z. Uit A. een coup. F 2,50; (…) een Brazil. Coup. groot f 29,50,onder het motto Nahum I vers 7.

Hoogmade (prov. Z.-Holl.), 17 September 1967.

C. J. B. van den Berg , Predt.

De Tijd 14 december 1867

BIJDRAGEN voor het PAUSELIJK LEGER. Op hoop van navolging. 37ste Lijst.

Bedrag der vorige opgaaf f 115,638.66

(…) Hoogmade: Door tusschenkomst van den boekh. J. W. van Leeuwen te Leiden: Uit één huisgezin, tot zekere intentie f 60. – ; van kinderen en eene dienstbode f 7. –. Te zamen f 67. –  

De Tijd 22 januari 1868 + Opregte Haerlemsche Courant 24 januari 1868

Advertentie. Heden overleed onverwachts, na een kortstondige ziekte en na voorzien te zijn van de HH Sacramenten der Stervenden, GEERTRUIDA CORNELIA VAN KEMPEN, geliefde Echtgenote van L. Pietersz. de Koning. Hoogmade, 18 Januari 1868. Eenige en algemeene kennisgeving.

Utrechtsch Provinciaal en stedelijk Dagblad 27 januari 1868

OVERLEDEN.

18 Augustus. G. C. de Koning, geb. van Kempen, Hoogmade.

Opregte Haerlemsche Courant 24 februari 1868

Advertentie. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van mijne geliefde

GEERTRUIDA CORNELIA van KEMPEN, betuig ik, ook namens mijn familie, mijnen opregten dank. L. Pietersz de Koning. Hoogmade, 22 Februarij 1868.

Opregte Haerlemsche Courant 10 oktober 1868

LANDGENOOTEN!

De ondergeteekenden, bewogen met het lot van een braaf oppassend ingezeten dezer gemeente, van beroep schaapherder die in November 1865 tachtig schapen en zes koeijen door de veetyphus verloor, juist op het tijdstip, dat de onteigeningswet niet werd toegepast, en van zijn 70 stuks destijds gespaarde schapen aanfokken moest, welk getal in September 1868 was aangegroeid tot 114 stuks, toen de besmettelijke pokziekte onder deze kudde uitbrak, en 50 schapen wegsleepte. De zieken en die hem nu nog overgeblevenen moest en moet hij nog heden opgesloten houden, missende hij daardoor, behalve het verlies zijner schapen, het genot van het grasgewas zijner gepachte landerijen en dijken, zoodat hij, getroffen door al deze rampen, een geruïneerd man is, indien uw liefdegaven, die nimmer te vergeefs worden ingeroepen, hem ontzegd  worden. 

Edele menschenvrienden! Help den ongelukkige! Hij is het ten volle waardig. Zelfs de kleinste gift versmaadt hij niet. Zijne verliezen groot, groot is dus zijn behoefte aan uwe hulp. Van uwe gaven zal in dit blad dankbaar melding worden gemaakt.

Woubrugge, den 9den October 1868.

G. Swart, Wethouder.

T. Bussingh de Vries, Predikant.

Jb. Kempenaar, Notaris.

P. de Ridder, Secretaris en Gemeente-Ontvanger.

Z. T. de Jongh van Arkel, Rijks-Ontvanger.

Behalve de bovengenoemden, belasten zich e volgende Heeren mede met het ontvangen uwer liefdegaven, t.w. De Wel Eerw. Heeren: J. A. van Trigt, Predikant te Lochem; C. J. Badon van den Berg, Predikant te Hoogmade, en K. Hering, Predikant te Kager.

Opregte Haerlemsche Courant 26 november 1868

PUBLIEKE VERKOOPING in het gemeentehuis te Woubrugge, op Maandag 30 November 1868, ’s morgens elf uur, ten overstaan van den aldaar residerenden Notaris Jb. Kempenaar, van eene Bouwmans-woning met koeijen en paardenstallingen, zomerhuis, karnmolen, een vijf roeden hooiberg, verder getimmerte en daarbij liggende perceelen extra best en weltoegemaakt Weiland, Tuin en Boomgaard enz., in den Kooipolder te Woubrugge, nabij Hoogmade, ter groootte van 9 bunders, 90 roeden, 46 ellen, zijnde tot 1 Mei 1869 verhuurd aan J. Anker, voor f 800 ’s jaars.

Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris Kempenaar voornoemd.

Opregte Haerlemsche Courant 15 maart 1869 + LD 15 maart 1869

AANBESTEDING.

De Burgemeester en Wethouders van Woubrugge zullen Dinsdag den 30sten Maart 1869, ‘ s voormiddags elf ure, in het Gemeentehuis, openbaar, bij enkele inschrijving, aanbesteden: Het overbruggen der Woudwetering, bij de Hervormde kerk en het Gemeentehuis te Woubrugge, door houten landhoofden, eene dubbele ijzereen ophaalbrug met houten onderbouw, schoeijingen, op- en afritten, leuningen enz., alsmede her onderhoud dier werken tot uo December 1869. De teekening ligt van af 16 Maart 1869 ter inzage op de Secretarie, en exemplaren van het bestek in het Gemeentehuis aldaar en in de herberg van A. Verheul, te Hoogmade. Bestekken zijn op franco aanvraage, te bekomen, tegen betaling van f 1,50, bij den Gemeente-Secretaris, terwijl geene postzegels in betaling zullen worden aangenomen. Aanwijzing in loco op Dinsdag den 23sten Maart 1869, ’s voormiddags 10 ure. Zullende de inschrijvingsbiljetten uiterlijk op den dag vóór de aanbesteding ter Gemeente-Secretarie moeten worden ingeleverd.

Woubrugge, den  9den Maart 1869.

Burgemeester en Wethouders den 9den Maart 1869.

P. v. Schravendijk, Burgr. 

P. de Ridder, Secrs.

Leydse Courant 12 april 1869

OPENBARE VERKOOPING, om contant Geld, op Dinsdag den 20sten April 1869, des voormiddags ten 10 ure, ten overstaan van den Notaris Mr. J. L. Klaverwijden te Leiden, ten huize van den Bouwnan J. Borst, te Hoogmade onder Woubrugge, van 19 beste Kalfkoeijen, 1 Vare koe, eenige Bouwgereedschappen, bestaande in 18 koperen Melkmouwen, 8 dito Testen, 1 dito Welketel, eenige kooperen Melkketels, 1 Karn met toebehooren, 2 Roeibooten, eene partij best gewonnen Hooi en eene partij ruige Mest, voorts Meubilaire Goederen, en hetgeen meerder zal worden geveild.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 14 juli 1869

Vergadering Provinciele Staten Zuid-Holland.

2e. adres van den Raad der Gemeente Woubrugge, die een voorstel doet tot het verleenen van een subsidie uit de provinciale fondsen tot het aanleggen van een nieuwen grindweg, loopende van de brug over de Woudwatering door de Ouddijksche en Vlietpolders tot aan de bestaanden grindweg te Hoogmade. Overeenkomstig het voorstel van Ged. Staten en het advies der commissie, uitgebracht door den heer Slingeland, is tot het bedoelde einde een subsidie van ten hoogste f 11000 verleend. 

Opregte Haerlemsche Courant 15 augustus 1870

Na een langdurig, smartelijk lijden overleed heden in den ouderdom van 36 jaren en ruim 7 maanden mijne hartelijk geliefde echtgenoote ADRIAANTJE KWAKERNAAT, mij nalatende twee kinderen, te jong om hun verlies te beseffen. D. Sepers. Hoogmade, 11 Augustus 1870.

LD 30 augustus 1870

Heden weder in dank ontvangen: (…) van de leerlingen van de Openb. School te Hoogmade (Hoofdonderw. De heer J. R. Van den Berg) f 4.47; (…)

Met de opgave van Zaterdag ad f 3145.26 te zamen f 3389.24 1/5.

Namens het bestuur: J. A. F. Coebergh, Penningmeester. Leiden, 29 Aug. 1870.

De Tijd 18 maart 1870

Bijdragen voor het Vatikaansche Koncilie.

(…) Hoogmade: Door tusschenk. van den Boekh. F. J. Schimmel te Leiden: Een meisje met het volste vertrouwen op Jezus en Maria om al wat haar zalig is. F 2.50.

Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage 7 januari 1871

Gister avond ten half negen ure werd in eene sloot langs den Munnikenboomgaard onder Leiderdorp het lijk gevonden van den reeds bejaarden fondsbode Pieterse, in deze gemeente woonachtig, welke persoon, van Hoogmade huiswaarts keerende, waarschijnlijk door de duisternis misleid in het water is gevallen.

De Tijd 8 maart 1871 

IN DEN NOOD VAN DEN PAUS.

Bedrag der vorige opgaaf f 50,465.36 ½

(…)

Door tusschenk. Van de Boekh. G. . J. van Leeuwen te Leiden: Hoogmade; H. Vader ! Geef ons uwen H. zegen f 5,-; Leiden. H. Vader Pius IX! Geef mij uwen dierbaren zegen, opdat ik waardig mijne eerste H. Kommunie mag doen f 2,50. Te z. f 7.50 (…)

LD 20 juni 1871

OPENBARE VERKOOPING, (om contant geld), op Dinsdag den 11den Julij 1871, des voormiddags ten tien ure, ten sterfhuize van Cornelis van Reyzen, te Hoogmade, onder Woubrugge, ten overstaan van den te Leiden resideerenden Notaris Mr. J. L. Klaverwijden, van: Eene partij Houtwaren, Timmermans-, Molenmakers- en Metselaars-materialen en Gereedschappen, alsmede eenige Meubilaire Goederen en hetgeen meerder zal worden geveild.

Algemeen Handelsblad 27 juni 1871

OPENBARE VERKOOPING op Dinsdag 4 Juli 1871, des voormiddags te elf uren, ten huize van A. Verheul, Kastelein te Hoogmade, onder Woubrugge, ten overstaan van den te Leiden resideerenden Notaris Mr. J. L. Klaverwijden, van:

No. 1. Een Huis, waarin Timmermans, Molenmakers- en Metselaars-Affaire, met Erf, Schuur en Tuin, staande en gelegen te Woubrugge, bij Hoogmade, aan den Does, No. 191, Kadaster Sectie A, No. 203 en 814, ter grootte van 7 vierk. roeden, 79 vierk. ellen.

No. 2.Een Huis, Erf en Tuin, staande als voren, No. 187 en 189, Kadaster Sectie A, No. 199 en 200, ter grootte van 6 vierk. roeden, 82 vierk. ellen.

No. 3. Een Huis, Erf en Tuin, staande en gelegen als voren, No. 185 en 186, Kadaster Sectie A No. 198, ter grootte van 7 vierk. roeden, 10 vierk. ellen.

No. 4. Een perceel Tuingrond en Bogaard, gelegen als voren, Kadaster Sectie A, No. 197, 812 en 813, ter grootte van 10 vierk. roeden, 83 vierk. ellen.

No. 5. Een Huis, staande te Hoogmade onder Woubrugge, met het recht van opstal op den grond van de Erven Cornelis Sprong, No. 1777-184. Kadaster Sectie D, No., 326, ter grootte van 9 vierk. roeden, 40 vierk. ellen.

No. 6. Een Huis, staande als voren, ook met het recht van opstal, No. 220-223, Kadaster Sectie D, No. 346, 347 en 348, ter grootte van 2 vierk. roeden, 60 vierk. ellen.

No. 7. Een Huis, staande als voren, ook met het recht van opstal, No. 236, Kadaster Sectie D, No. 397, ter grootte van 60 vierk. ellen.

Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voormelden Notaris.

Arnhemsche Courant 16 augustus 1871

Aug. STERFGEVALLEN.

(…). 11 A. Sepers-Kwakernaak, r. 36 j. – Hoogmade

Het Vaderland 6 september 1871

WOUBRUGGE, 12 Sept. Door B. en W. ter secretarie: 1. Het verplaatsen van en Schuurtje en vergrooting van het openbaar Schoollokaal, leveren van Schoolbanken en Schrijfborden; 2. het beschieten der kap van datzelfde lokaal aan de Westzij, alles met levering der materialen. Adres ter secretarie te Woubrugge.

Het Vaderland 16 september 1871 

Afloop der Aanbestedingen.

WOUBRUGGE, 11 Sept. De vergrooting van het openbaar Schoollokaal te Hoogmade. Aann.: P. Van Vliet voor f 536.

LD 28 september 1871 

Aan de Staatsbegroting voor 1872, die Zaterdag j.l. Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingediend, ontleenen wij de volgende bijzonderheden:

Bijdrage in de kosten van aanleg van een griendweg van Woubrugge naar Hoogmade. Bij het opmaken der definitieve begrooting voor het dienstjaar 1871, meende ondergeteekende zich, vanwege de beperktheid der middelen, omtrent dit subsidie nadere overweging moeten voorbehouden. Eene andere beschouwing der zaak doet hem oordelen, dat er voor ondersteuning van Rijkswege wel redenen bestaan. De weg zal eene rechtstreeksche gemeenschap openen tusschen de kunstwegen, die van Hoogmade uitgaande, Leiderdorp en de andere plaatsen in de Rijnstreek onderling verbinden, en de kunstwegen, die zich van Woubrugge oostwaarts richten naar Ter Aar, Langeraar, Rijnsaterwoude en de landstreek ten zuidoosten van den Haarlemmermeerpolder. Tevens zal daaruit eene meer rechtstreeksche verbinding tusschen dezen uitgestrekten polder en Leiden volgen.

Zonder bijdrage van het Rijk bestaat er geen uitzicht dat de weg tot stand kome. De gemeente Woubrugge wil doen wat zij kan: zij neemt een derde der f 33,000 geraamde kosten voor hare rekening, is bereid den weg zonder tolheffing te onderhouden, en heeft bereids over de Woudwetering een nieuwe draaibrug doen leggen, die f 13,000 heeft gekost. Voor dit laatste werk heeft de gemeente een geldleening moeten aangaan. Van wege de provincie is eene bijdrage van 1/3 der kosten, ten bedrage van f 11,000 toegekend. De ondergeteekende stelt voor van Rijkswege gelijk subsidie te verleenen, over twee jaren verdeeld. De eerste helft dier bijdrage, ad f 5500, is op de tegenwoordige begrooting uitgetrokken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *