Hoogmade 1834 – 1838, deel 5

Deel 5 van de geschiedenis van Hoogmade  op basis van een selectie van berichten zoals die zijn gepubliceerd in de op internet beschikbare krantenarchieven van Delpher en Erfgoed Leiden. Voor een toelichting op de keuze en de achtergrond, zie aflevering 1 van deze serie.

Opregte Haerlemsche Courant 29 september 1834

VERKOOPING OP REGTERLIJK GEZAG.

Men is van meening op Vrijdag den 3den October 1834, des morgens ten 10 ure, voor de Woonhuizinge van Pieter van Ryn, Bouw- en Veenman, wonende in de gemeente Woubrugge in No. 228, aan de meestbiedende, om contant geld, te Verkoopen: Eenige Meubilaire en andere Roerende Goederen, bestaande in Tafels, Stoelen, Schilderijen, Bureau, Kasten, een Staartstuk, een Vriese Klok, eenig Koper-, Tin-, Blik-, IJzer-, Glas en Aardewerk. Voorts eene partij Hooi, twee Varkens en twee Pinken. Alles gearresteerd ten verzoeke van Gerritje Kerpesteyn, Weduwe Gerrit van ‘Twout, Bouwvrouw, wonende te Hoogmade, ten lasten van gemelden Pieter van Ryn.

Die daarin gading heeft, kome ten dage, ure en plaatse voorschreven, aanhooren de conditiën, en doen in het koopen hun voordeel. ZEGT HET VOORT.

Opregte Haerlemsche Courant 28 oktober 1834

Men vraagt te KOOP: Eene Klok, geschikt voor eenen kleinen Toren, bij de opgave deswegens, welke portvrij wordt ingebracht, verlangt men tevens vermelding van de zwaarte en koopprijs. Adres aan N. Samsom. Burgemeester van Koudekerk en Hoogmade, wonende te Koudekerk.

Opregte Haerlemsche Courant 2 december 1834

Heden, den 27sten November 1834, beviel eenen welgeschapen Zoon, A. van Wijnoxbergen, geliefde Echtgenoot van C. L. B. Jonquiére, Predikant te Hoogmade.

Opregte Haerlemsche Courant 4 april 1835

De Notaris Ns. Samsom, residerende te Koudekerk, als daartoe door de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Leyden benoemd, zal op Maandag den 13den April 1835, des voormiddags ten 11 ure, in het Gemeente Huis te Hoogmade ten overstaan van het Vredegerecht van het Kanton Woubrugge, en in tegenwoordigheid van getuigen, veilen en verkoopen:

Eene Bouwmans-Woning, bestaande in een Bouwhuis met Koestalling, Zomerhuis, Karnmolen, Schuur en Hooiberg, gequoteerd Bo. 13/19, staande in het Westeinde van Hoogmade, behoorende tot de Nalatenschap van wijlen Gerritje Kerpensteijn, Weduwe Gerrit van ’t Wout, laatst gewoond hebbende te Hoogmade voormeld, bij welke Woning in huur gebruikt wordt nagenoeg 11 Bunders Land, bij denzelve gelegen en welke huur door den Kooper dezer Woning zal kunnen worden overgenomen.

Leydse Courant 27 april 1835

OP REGTERLIJK GEZAG.

Op Donderdag den 30 April 1835, aan te vangen des morgens ten 10 ure, zal ten overstaan van den te Koudekerk residerende Notaris N. Samsom, in bijwezen van getuigen, ten sterfhuize van Gerritje Kerpesteyn, Wed. G. van ’t Wout, No 13/19, te Hoogmade, worden Geveild en Verkocht de Roerende Goederen, tot derzelver Nalatenschap behoorende bestaande in Levend Haaf, Bouwerij-Gereedschappen, Meubilaire en andere Goederen, eenige Vrouwe Kleederen en gemaakt Goud en Zilver, en eindelijk eenige Kazen, Eendvogels, Kippen, en andere Goederen meer.

Leydse Courant ??? 1835

Gistermorgen 11 uur heeft H. M. de koningin vergezeld van Prinses Juliana per auto een bezoek gebracht aan de buurtschap Ofwegen te Hoogmade. De koningin heeft daar een molen geschilderd en de Prinses een schets van het landschap gemaakt. Met eenige onderwijzeressen der r.k. school, die voorbij wandelden, heeft H.K.H. zich onderhouden.

Opregte Haerlemsche Courant 10 oktober 1835

In de maand Januarij 1836, dag en plaats nader te bepalen, zal ten overstaan van den Notaris J.M. Blanken Tzn., residerende te Oudewetering, binnen Alkemade, publiek worden verkocht: Eene, hechte, sterke, weldoortimmerde Huismans-Woning met Stalling, Schuur en zes Roeden Hooiberg, benevens plus minus zes en twintig Bunders allerbeste weltoegemaakte Wei- en Hooilanden, alles staande en gelegen in de Blaauwe Polder bij Hoogmade, thans in Huur bij Willem Baak, tot Kerstmis 1836, zijnde gemelde Woning en Landrijen inmiddels uit de Hand te Koop, en te bevragen bij den heer J. C. Vuisting, Chirurgijn en Vroedmeester, wonende te Rijp- Wetering binnen Alkemade. Mits brieven franco.

Opregte Haerlemsche Courant 19 december 1835

Op Donderdag den 24sten December 1835, aantevangen des middags ten 12 ure, zal in het Gemeente-Huis van Koudekerk, publiek worden geveild om te verkoopen: Eene Huizing, waarin de Broodbakkers Affaire sedert onheugelijke jaren is, en nog voortdurend wordt uitgeoeffend, met de daaraan verbonden Turfschuur, staande op den Grond van den Heer van Hoogmade, naast de Pastorie aldaar. Breeder bij geaffigeerde Biljetten omschreven. Aantevaarden op den 1sten Mei 1836. Kunnende de helft der Koopsom, op het verkocht gevestigd blijven. Nadere onderrigting te bekomen ten Kantore van den Notaris Samsom, te Koudekerk.

Leydse Courant 28 december 1835

Van de Huizing en Broodbakkerij, staande binnen de Gemeente van Hoogmade, waarvan de Publieke Veiling, op den 24 December 1835 , heeft plaats gehad, zal de Afslag en finale Gunning geschieden op Donderdag den 7 Januarij 1836, des middags te 12 uren, in het Gemeente-Huis te Koudekerk; terwijl intusschen nadere opbiedingen zullen aangenomen worden, ten Kantore van den te Koudekerk residerenden Notaris Samsom, waar men tevens de verlangd wordende inlichtingen bekomen kan.

Opregte Haerlemsche Courant 7 januari 1836

PUBLIEKE VERKOOPING, op Woensdag den 13den Januari 1836, des voormiddags ten elf ure, in de Herberg van Willem de Vries, aan de Rijp-Wetering, binnen Alkemade, door den Notaris J.M. Blanken Tz., residerende aan de Oude-Wetering, van: Eene kapitale Bouwmans-Woning, met deszelfs Getimmertens, Erf en annexe Gronden, benevens ruim 26 ½ Bunders extra beste Wei-of Hooilanden, staande en gelegen in de Blaauwe Polder, bij Hoogmade, in de Gemeentens Woubrugge en Alkemade: breeder bij Biljetten omschreven, bewoond en gebruikt wordende door Willem Baak, voor f 975 in het jaar, de Landen tot Kerstmis 1836, en de Woning c.a., tot April 1837. De betaling der kooppenningen moet geschieden met een derde gereed, en de overige twee derden na verloop van zes jaren in eens, inmiddels op de Goederen gevestigd blijven, tegen den Intrest van vijf percent jaarlijks. Nadere informatie hieromtrent bij den Heer J. C. Vuisting, aan de Rijp-Wetering, en genoemden Notaris. Zijnde voormelde Percelen inmiddels Uit de Hand te Koop.

Opregte Haerlemsche Courant 17 november 1836

Den 13den November 1836. Heden beviel zeer voorspoedig van ene welgeschapene Dochter, A. van Wynoxbergen, geliefde Echtgenoote van C. L. B. Jonquire, Pred. Te Hoogmade.

Opregte Haerlemsche Courant 7 december 1837

Op Donderdag den 28sten December 1837, aantevangen des avonds ten 6 ure, zal ten huize van de Wed. A. van der Ploeg, te Hoogmade, ten overstaan van den Notaris Samsom, worden geveild en verkocht: Eene huizing, met den daarbij behoorenden Molenaars en Timmermans-Winkel, Houtloods en Schuur, staande binnen de Gemeente Hoogmade; bij welke Winkel thans nog vijf Watermolens worden betimmerd; zijnde door den onlangs overleden Eigenaar bij deszelfs beroepen van Molenmaker en Timmerman, tevens het beroep van Metselaar uitgeoefend. De Huizing en Winkel zullen kunnen worden aanvaard op den 1sten Januari 1838. Wordende verder bericht, dat op den volgenden dag (29 December), op het Erf van den voormelden Winkel, het Timmerhout, benevens de bijzonder goed onderhoudene Molenmakers-, Timmermans- en Metselaars-gereedschappen zullen worden geveild en verkocht.

Nederlandsche Staatscourant 30 december 1837

Bij besluit van Zijne Majesteit zijn benoemd tot Burgemeesters in de gemeenten ten plattenen lande, ter vervulling der vacatures, welke, door de gewone aftreding op en 2den Januarij ontstaan als:

(…)

In de provincie Holland, (zuidelijk gedeelte)

(…)

Hoogmade en Koudekerk, N. Samson; (…).

Leydse Courant 1 januari 1838

Er bevinden zich meer Roomschgezinden dan Hervormden te Aar, Achttienhoven, Alkemade, Haastrecht, Hagestein, Hillegom, Hof van Delft, Hoogmade, Lisse, Loosduinen, Monster, Nieuwkoop, Nieuwland, Noordwijkerhout, Nootdorp, Oegstgeest, Papekop, Rijnzaterwoude, Rijswijk, Sassenheim, Schipluiden, Stein, Stompwijk, Veur, Voorhout, Voorschoten, Vrijhoeven, Warmond, Wassenaar, Wateringen, Zegwaard, Zoeterwoude en Zouteveen.

(…)

Opregte Haerlemsche Courant 21 augustus 1838

Al de gene welke iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of eenige Papieren, Effecten of Gelden onder zich mogten hebben, behoorende aan den Boedel en Nalatenschap van wijlen Bartholomeus Ruigrok van der Werve, in leven Weduwnaar van Maria Klaverweiden, gewoond hebbende aan de Rijpwetering binnen Alkemade, en aldaar op den 18den Julij 1838 overleden, worden verzocht daarvan vóór den 1sten September eerstkomende, opgave, betaling of overgifte te doen aan Cornelis Ruigrok van der Werve, Schipper en Koopman, wonende te Hoogmade, of ten Kantore van den Notaris J. M. Blanken Tz. te Oudewetering binnen Alkemade : bij wien uit de Hand te Koop is om dadelijk te aanvaarden: Het zoo aangenaam gelegen hechte sterke Huis en verder Getimmerte, bewoond geweest zijnde door den overledenen Ruigrok van der Werve, waarin sedert verscheidene jaren en nog met het beste succes eene Kruideniers-Affaire wordt uitgeoefend, bestaande in Woonhuis met verscheidene behangen Kamers, Winkel, groote Schuur en Tuin. Alsmede een zoo goed als nieuw zijnde snel zeilende Snebbe met Zeil en Treil.

Opregte Haerlemsche Courant 11 september 1838

Hoogmade, 6 September1838. Heden verloste door Gods goedheid zeer voorspoedig van eene welgeschapene Dochter, A. van Wijnoxbergen, geliefde Huisvrouw van C. L. B. Joncquière, Predt.

Opregte Haerlemsche Courant 13 oktober 1838

Men is van mening, om ten overstaan van den openbaar Notaris Jan Marius Blanken Teunis Zoon, residerende aan de Oudewetering, binnen Alkemade, en Getuigen, op Donderdag den 25sten October 1838, des voormiddags ten 10 ure, in de Herberg van W. de Vries, aan de Rijpwetering, te veilen, en dadelijk daarna te verkoopen: Een kapitaal, hecht, sterk, weldoortimmerd en alleraangenaamst uitzigt hebbende Huis, bestaande in Winkel, en diverse behangen Kamers, met Erve en Tuin, mitsgaders Pakhuis en Schuur, waarin sedert verscheidene jaren met het beste succes een Kruideniers-Affaire is uitgeoeffend en nog wordt gecontinueerd, staande en gelegen aan de Rijpwetering, binnen Alkemade. Alsmede eenige Percelen extra best Wei- en Hooiland, mede gelegen binnen Alkemade, te zamen groot 3 Bunders , 55 Roeden. Alles bij Biljetten breeder omschreven.

Nader informatie te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris Blanken, en bij Cs. Ruigrok van der Werve, te Hoogmade.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *