Hoogmade 1871 – 1878 (deel 11)

Dit is deel 11 van de geschiedenis van Hoogmade zoals die is vermeld in de regionale kranten (selectie): Leidsche Courant, Nieuwe Leidsche Courant, Leidsch Dagblad. Tevens info die in meer landelijke periodieken is verschenen. Voor verdere toelichting zie deel 1 van deze serie.

Algemeen Handelsblad 2 februari 1872

Door de heeren A. G. den Boester, te Waardenburg, en A. C. Verploegh, te Woubrugge, is aangenomen het maken van een grintweg, van dien te Hoogmade af tot aan de Herv. Kerk te Woubrugge, en het in dezen weg bouwen van bruggen, duikers, landhekken, scheringen, enz. voor f 29,500.

De Tijd 6 februari 1872

Heden overleed plotseling, tot mijne diepe droefheid, mijn dierbare  Echtgenoot Adrianus Suitbertus Doeswijk, in den ouderdom van bijna 46 jaar. A. S. Doeswijk, geb. Twaalfhofen. Hoogmade, 29 Jan. 1872.

De Tijd 16 juli 1872

LAGER ONDERWIJS Aan de Openbare School te Hoogmade, gemeente Woubrugge, wordt gevraagd: een Kweekeling. Adres franco, met opgaaf van verlangd wordende honorarium, aan den Burgemeester van die gemeente.

De Tijd 12 augustus 1872

LAGER ONDERWIJS Aan de Openbare School te Hoogmade, gemeente Woubrugge, wordt gevraagd: een Kweekeling, op eene jaarwedde van f 200.- Adres franco aan den Burgemeester van die gemeente.

LD 18 oktober 1872

WOUBRUGGE, 15 October. Heden had alhier de openstelling voor het publiek plaats van den nieuwen grintweg, tot aansluiting aan de harde wegen in deze provincie, aanvangende bij de brug over de Woudwetering te Woubrugge en aansluitende te Hoogmade aan den reeds bestaande grintweg tot Leiden, waaraan sinds jaren groote behoefte bestond. Onder meerdere kunstwerken in dien weg gelegen mag de brug over de Does te Hoogmade een sieraad heeten; in het algemeen komt dan ook hulde toe aan de aannemers A. G. den Boesterd en A. C. Verploegh en in het bijzonder aan den opzichter over dat werk, den heer J. J. Spruijt, thans wonende te Amersfoort. Te Hoogmade is thans den tol op den weg geheven wordende verminderd en zijn voetgangers vrij van betaling.

De Tijd 31 okt 1872

Z.D.Hoogw. de bisschop van Haarlem heeft benoemd: den ZeerEerw. heer B. J. van Aarsen tot pastoor te Hoogmade.

Leydse Courant 26 november 1872

Er wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een KLEERMAKERSKNECHT, met kost, inwoning en salaris naar bekwaamheid, bij A. Bizot, Meester Kleermaker te Hoogmade.

Leydse Courant 5 april 1873

Gehouden Verkooping van onroerende goederen in het Heeren-Logement aan den Burg. Vrijdag 4 April. (…) Een Huis, Erf en Tuingrond, binnen de gemeente Noordwijkerhout, Sectie D, no. 464. Kooper L. van der Lans, te Hoogmade f 540.

De Maasbode 11 januari 1874

AANBESTEDING. Het R. K. Paroch. Kerkbestuur van de H. Maria Geboorte te Hoogmade, bij Leiden, is voornemens aan te besteden op Donderdag 29 Januari, des middags ten 12 ure, in de Herberg bij A. Verheul aldaar: HET BOUWEN EENER NIEUWE KERK MET TOREN EN PASTORIE.

De bestekken zullen van af 15 Januari ter lezing  liggen, te Leiden in het Hotel de Zon, te Haarlem in De Kroon, te Amsterdam in Het Vosje, te Utrecht in De Liggende Os, te Rotterdam in het Hotel De Romijn, te Dordrecht in het Hotel Aux armes de Hollande en te ’s Hage in het Z-Holl. Koffiehuis, en de teekeningen met détails en bestek te Hoogmade bij den Kastelein A. Verheul.

De aanwijzing in loco zal geschieden op Vrijdag 23 Januari, des middags ten 12 ure. Het bestek is à

f 1.- verkrijgbaar bij den Boekhandelaar E. de Bont, Steiger, Rotterdam, bij wien tevens de complete Calques der teekeningen à f 6.- per stel te bekomen zijn. Inlichtingen geeft de Architect E. J.  Margrij te Rotterdam.

LD 5 februari 1874

Bij de aanbesteding der nieuwe kerk met toren en pastorie, te Hoogmade, waren de laagste inschrijvers de heeren W. Westerhoff en P. Vlasman te Bodegraven, voor f 78,870, aan wie het werk gegund is.

De Tijd 9 februari 1874

Voor de vervolgde priesters in Zwitserland.

(…) Parochie Hoogmade. Nisi Dominus aedificaverit donum, etc. f 35.-

Het Nieuws van den Dag 23 maart 1874

AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders van Woubrugge, zullen, met voorbehoud der gunning door den Raad, op Donderdag den 26 Maart 1874, ’s middags 12 ure, in de Raadkamer aanbesteden: Het onderhouden van den grindweg ban Woubrugge tot Hoogmade, ingaande 1 April 1874 en eindigende ultimo Maart 1880.

Het bestek ligt ter lezing in wijk B 83, terwijl de inschrijvingsbiljetten uiterlijk vóór of op Woensdag den 25 Maart 1874, ’s middags 12 ure, ter Secretarie moeten bezorgd worden.

Zegt het voort!

De Tijd 24 juni 1874

LAGER ONDERWIJS Aan de openbare school te Hoogmade wordt tegen 1 Juli a.s. gevraagd: een Kweekeling, salaris  f 200.- ‘s  jaars. Adres franco aan den Burgemeester van die gemeente.

Leydse Courant 15 augustus 1874

Ter teregtzitting van de arrond.-regtbank te Leiden, van 14 Augustus, zijn de volgende vonnissen uitgesproken: (…): J. v. S. te Aarlanderveen, en P. v. S.te Hoogmade, wegens het vellen van boomen en belemmeren van den openbaren weg, ieder tot een gevangenisstraf van 3 dagen en geldboete van f 2.50 of subsidiaire  gevangenisstraf  van 1 dag; (…).

Algemeen Handelsblad 19 nov 1874.

AANBESTEDINGEN.

Te Weesp is op 17 dezer aanbesteed het bouwen van het eerste gedeelte der nieuwe R. K. Kerk met toren, naar ontwerp van en architekt Th. Asseler. Ingekomen 12 inschrijvingsbiljetten, waarvan het minste was dat van den heer W. Westerhof te Hoogmade voor f 71730, aan wien het werk is gegund.

Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage 24 november 1874

NAALDWIJK, 20 Nov. Bij de heden alhier gehouden aanbesteding van een onderwijzerswoning, school, enz. voor 200 leerlingen zijn ingekomen 10 inschrijvingen. De hoogste inschrijver was W. Westerhoff te Hoogmade voor f 20,800, de laagste inschrijver W. Dessing te Naaldwijk, aan wien het werk is gegund voor f 15,500.

LD 4 januari 1875

De heer C. J. Badon Van den Berg, predikant te Hoogmade, mocht den 30sten December zijn 25-jarig jubilé als herder en leeraar der gemeente vieren. Talrijk waren de bewijzen van belangstelling, liefde en gehechtheid die de waardige man van verschillende zijden ontving.

Opregte Haerlemsche Courant 21 juli 1875

LAGER ONDERWIJS.

Te Woubrugge (Zd.-Hd.) worden gevraagd een Hulponderwijzer of eene Hulponderwijzeres, voor de openbare lagere school aldaar, jaarwedde f 500, en voor de openbare lager school te Hoogmade een Kweekeling, op eene toelage van f 200 ’s jaars.

Adres, per fr. brief, onder toezending der bij de wet gevorderde stukken, aan den Burgemeester.

De Tijd 25 augustus 1875

LAGER ONDERWIJS. 

In de openbare school te Hoogmade wordt eene Kweekeling gevraagd, op eene toelage van f 450.- ’s jaars. Adres aan den Burgemeester te Woubrugge.

Het Nieuws van den Dag 18 september 1875

Naar aanleiding van het onlangs gevierde Leeuwenhoeksfeest meldt men ons: De nog in leven zijnde familieleden van A.Leeuwenhoek zijn: Lambertus Stoelendrajer, wethouder te Haastrecht, kleinzoon van Eva Leeuwenhoek, neef van de familie Leeuwenhoek te Stein bij Gouda, Adriaan Leeuwenhoek, te Woerden, en de kinderen van W. Leeuwenhoek, te Hoogmade. 

Het wapen van Anth. Leeuwenhoek is in het bezit van de familie Leeuwenhoek, te Stein bij Gouda, en eene teekening van d graftombe van Anth. Leeuwenhoek bezit de Heer Stoelendrajer, te Gouda. Op den dag van het feest ter eere van Anth. Leeuwenhoek, werd Mejuffrouw N. Leeuwenhoek, in de Langeruigerweide, ter aarde besteld. Bij den vader J. Leeuwenhoek heeft in 1787 de echtgenoot van Willem V te Goejanverwelle gevangen gezeten.

De Tijd 10 januari 1876

,,HONOR CUI HONOR.” Zich houdende aan bovengenoemde spreuk, verklaart volgaarne de ondergeteekende, Voorzitter van het R. K. Par. Kerkbestuur te Hoogmade, bij Leiden, dat de twee metalen toren-luidklokken, gegoten in de fabriek St Paulinus te Heiligerlee (provincie Groningen), en door den eigenaar dier metaalgieterij den Heer A. H. van Bergen onlangs afgeleverd ten dienste onzer nieuwe kerk, volkomen aan de verwachting beantwoorden. Aan geene overdrijving meent de ondergeteeekende zich schuldig te maken met nader te getuigen: dat de gieting der klokken uiterst zuiver, de vorm prachtig en de attributen en opschriften in gothischen stijl, onberispelijk zijn; terwijl beide klokken naar vooraf bepaalde tonen F A door eene uitmuntende harmonie zich onderscheiden.

Overigens dient als bijzonderheid nog vermeld, dat de klokken gegoten zijn volgens een nieuwe metaalverdeeling, waarbij aan metaalspecie 30 pCt. wordt uitgewonnen, zonder evenwel te schaden aan de diepte van de toon, terwijl het geluid of de klank bovendien helderder en verder dragende is dan bij gewone klokken.

Met het afleggen dezer verklaring meenen wij openlijk onze tevredenheid te betuigen aan den heer A. H. van Bergen te Heiligerlee. 

Namens het Par. Kerkbestuur voornoemd: B. J. van Aarsen, Pastoor. Hoogmade, 15 December 1875.

Handelingen Gemeenteraad Leiden 13 april 1876

Ingezonden stukken. No.55

Aan den Raad der gemeente Leiden.

Geven met den meesten eerbied te kennen : de ondergeteekenden, allen landbouwers en verkoopers, geregelde bezoekers van de veemarkt in uwe gemeente;

dat door den steeds toenemenden aanvoer van vee de behoefte aan uitbreiding en vergrooting der veemarkt zich meer en meer doet gevoelen en de bestaande toestand niet alleen groot ongerief maar ook nadeel veroorzaakt ; 

dat toch in sommige gedeelten van het jaar door gebrek aan ruimte op de markt een groot aantal schapen en lammeren op afgelegen plaatsen, ja zelfs in booten en schuiten moet worden verhandeld en dat bovendien bij druk bezochte markten het vee zoozeer op elkaar geplaatst is dat de handel ondoenlijk wordt, waardoor naar de bescheiden meening van ondergeteekenden Leiden gevaar loopt hare bloeiende en welvarende veemarkt te zien kwijnen, daar sommigen er aan denken hun vee elders te markten ;

dat zij daarom met bijzondere belangstelling kennis namen van het voorstel van het Gemeentebestuur om de Korte Langegracht te dempen en zij zich overtuigd houden dat, wordt dat plan uitgevoerd, de bloei der Leidsche veemarkt is verzekerd ;

dat de inrichting dan toch in alle opzichten voortreffelijk kan worden, voortal wanneer hrt gedempte gedeelte zoo wordt ingericht dat daarop vaste hokken kunnen worden geplaatst, waardoor een einde zou komen aan de wanorde, die nu telkens ontstaat wanneer geheele koppels schapen losbreken of 

zich met hunne slecht verbonden hokken verplaatsen ;

dat zij zich alzoo met den meesten eerbied tot uwen Raad wenden met verzoek door demping van de Korte Langegracht tot uitbreiding en vergrooting van de veemarkt te besluiten.

G. Tibboel en Zonen, Leiden ; B. C. Looyaard, Leiden ; G. Kottner, Leiden; N. J. Stallinga, Leiden ; L. A. Vollebregt, Leiden ; J. Stikkelorum, Leiden ; J. H. H. Borgerding, Leiden ; Ch. I. Van Izenburg, Leiden ; Gijsbertus Groenewegen, Leiden ; (…) P. Schrama, Hoogmade; (…).

LD 26 augustus 1876

OPENBARE VERKOOPING (om contant geld) op Dinsdag 29 Augustus 1876, des voormiddags te 10 uren, ter plaatse van de geamoveerde R. C. Kerk te Hoogmade, onder Woubrugge, ten overstaan van den Notaris Mr. J. L. Klaverwijden, te Leiden, van een groote partij AFBRAAK, afkomstig van bovengenoemde Kerk en bestaande in een groote partij oude Steenen, Dakpannen, Kapbinten, Banen, ijzeren Kerkramen, Deur- en Lichtkozijnen en hetgeen meer zal worden geveild.

Te bezichtigen daags vóór en op den verkoopdag. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van gemelden Notaris.

LD 6 november 1876

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING (om contant geld), op Woensdag den 15den November 1876, des voormiddags te 10 uren, te Hoogmade aan de herberg van den Heer Verhaar, van eene aanzienlijke partij SCHEEPSAFBRAAK, waaronder Planken, Kolders, Ribben, eene groote hoeveelheid ijken, Brandhout, alsmede eene partij vuren Duimsdelen, Teertonnen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles te zien daags vóór de verkooping aan genoemde herberg te Hoogmade.

De Tijd 25 december 1876

UITLOTING ENZ. Van de geldleening ten laste der Parochie-kerk van en te Hoogmade, is uitgeloot: No. een en zeventig (71), groot f 500.- De betaling van dit aandeel en van de verschenen coupons der leening, geschiedt na 1 Januari 1877, aan de Pastorie te Hoogmade.

Namens  het Kerkbestuur, B. J. van Aarsen, Past. En Pres. A. Konst, Kerkm. 

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbosche Courant 13 januari 1877

Uit Hoogmade, bij Leiden, meldt men: Onder deze gemeente heeft bij een landbouwer eene kip eieren uitgebroeid in de maand Febr. 1876, en op 30 Dec. had een der kuikens van dat broeisel weder 7 andere, – op 31 Dec. hare zuster 10 en op 1 Jan. een andere zuster 9 jonge kuikens. – De grootmoeder had dus in een jaar tijds 26 kleinkinderen, allen in leven.

Opregte Haerlemsche Courant 23 april 1877

BERICHT.  De Burgemeester van Woubrugge zal op Maandag den 23sten April 1877, des morgens elf ure, te Hoogmade, openbaar als Rijks-eigendom doen verkoopen: het Vleesch en de gedesinfecteerde Huiden van 22 afgemaakte verdachte longzieke koeien en 10 dito kalveren, afkomstig van D. van Rijn aldaar. Zegt het voort.

Opregte Haerlemsche Courant 26 april 1877

ALPHEN, 25 April. Vrijdag-ochtend e. k. zal te Hoogmade bij C. v.d. Meer de openbare verkoop plaats hebben van het vleesch en de huiden van 33 runderen, verdacht van longziekte.

LD 27 april 1877

VERKOOP TE HOOGMADE bij C. van der Meer, van Vleesch en Huiden van 33 Runderen verdacht van Longziekte, op Vrijdag 27 April 1877, des morgens te elf uren.

De Tijd 13 oktober 1877

HOOGMADE (bij Leiden), 11 Oct. Gisteren werd alhier door Z. D. Hoogw. Mgr. P. M. Snickers de nieuwgebouwde kerk plechtig geconsacreerd. Door de vroegtijdige aanwezigheid van eene talrijke priesterschaar en de begunstiging van buitengewoon schoon weder konden de treffende ceremoniën van den aanvang af in vollen luister worden verricht. Onmiddellijk na de Consecratie volgde het H. Misoffer, door den Bisschop pontificaliter aan God opgedragen; en na het Evangelie beklom de Wel-eerw. Heer Scheiberling, pastoor te Kralingen, den predikstoel en hield, naar aanleiding van 1 Cor. III. 17, eene hartelijke toespraak over de heiligheid van Gods tempel, en hoe deze een waar beeld is van den geestelijken tempel onzer ziel, tot welks heiliging de stoffelijke tempel Gods ook vooral dienen moet. Hooggestemd was de godsdienstige geestdrift der parochianen, nu op zoo waardige wijze de kroon werd gezet op het groote werk, door hun geloof en hunne liefde tot stand gebracht; en zeker sprak de feestredenaar de taal van alle harten, toen hij in de naam van de gasnsche gemeente den hartelijksten dank betuigde aan den ijvervolle herder, pastoor van Aarsen, door wiens onvermoeide zorgen in zulk een kort tijdsbestek die prachtige tempel was opgetrokken. Wij nemen deze gelegenheid te baat, om ook openlijk hier verdiende hulde te brengen aan den kundigen architect. Den heer Magrij, die te Hoogmade een waar pronkjuweel van kerkelijke architectuur heeft gebouwd, dat buiten twijfel onder het opzicht van kunst en soliditeit strenge eischen zal kunnen doorstaan. Wij eindgen ons verslag met den innigen wensch, dat e paroche, gezegend door en Hemel, zich aangespoord moge gevoelen Gods Huis te versieren en te voltooien, en dat pastoor van Aarsen nog jaren lang de gelukkige herder dier gelukkige parochie moge wezen!

De Maasbode 14 oktober 1877

Na afloop van de plechtige inwijding der nieuwe R. Kath. Kerk te Hoogmade, Woensdagavond naar haar dienst te Leiden terugkeerende, is een meisje, dat haar ouders bij die gelegenheid had bezocht, door de duisternis te water geraakt en verdronken.

Nieuwe Haarlemsche Courant 14 februari 1878

Advertentie.

A. COLIJN EN H VERBIJ CO.

Timmerlieden, te Hoogmade (Gemeente Woubrugge) vragen twee bekwame TIMMERMANSKNECHTS voor vast werk. Brieven franco, doch liefst in persoon.

Opregte Haerlemsche Courant 18 februari 1878

Voor het gezin van den onderwijzer, wegens zielsziekte ontslagen, is ontvangen: (…) v.d. B. Hoogmade f 5 (…).

Opregte Haerlemsche Courant 15 april 1878

BERICHT VAN EEN OPENBAREN VERKOOP VAN RUNDVLEESCH EN HUIDEN.

De Burgemeester der gemeente Woubrugge zal op Maandag den 15den April 187, des voormiddags ten 10 ure, in de bouwmanswoning van L. Hillenaar te Hoogmade, in het openbaar als Rijks-eigendom verkoopen: Het Vleesch en de gedesinfecteerde Huiden van 28 afgemaakte verdachte longzieke runderen.

LD 21 april 1878

Voor de akte als hulponderwijzer werden Zaterdag te ‘s-Hage 12 candidaten toegelaten, zijnde de heeren: (…), H. van Tongeren uit Hoogmade, (…).

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbosche Courant 18 april 1878

Aan den Rijn is weder de longziekte uitgebroken, zoodat te Hoogmade 28 en te Koudekerk 25 runderen van rijkswege zijn onteigend en afgemaakt. Te Leimuiden zijn 33 runderen voor f 7853 onteigend en afgemaakt.

Landbouw Courant 12 mei 1878

Op 15 April bevond zich in dat gewest geen enkele stal meer, waarop de longziekte heerschte of waar runderen aanwezig zijn, die van die ziekte verdacht werden. Sedert 1850 kwam het voorzeker gelukkig verschijnsel in Friesland niet voor. In de tweede week van April kwamen gevallen van longziekte voor te Koudekerk, waar in 1 ½ jaar geen geval voorkwam, en nu 5 zieke en 25 verdachte, te Leimuiden, waar 3 zieke en 33 verdachte en te Hoogmade, waar 1 ziek dier en 28 verdachte runderen onteigend en afgemaakt zijn. Te Leimuiden werden die 33 stuks voor f 7833 onteigend.

Op 19 april zijn (N. R. C.) te Bergschenhoek bij den bouwman H. de Leede 13 stuks van longziekte verdachte runderen en kalveren onteigend en afgemaakt.

Het Nieuws van den Dag 13 juli 1878

Benoemd: (…) tot hulponderw. te Amersfoort, H. van Tongeren, te Hoogmade, (…).

Het Vaderland 21 augustus 1878

Het Leidsch Dagblad is een onzijdig orgaan en telt 3000 abonnés; ’t kan dus met recht genoemd worden als het meest gelezen blad, zoowel in Leiden en zijn buitenwijken als in de dicht bevolkte omstreken. (…)

LD 12 september 1878

KWEEKELING. Aan de Openbare School te Hoogmade wordt met 1 October 1878 gevraagd een Kweekeling, op eene toelage van f 250 ’s jaars. Adres in persoon bij den onderwijzer Van den Berg aldaar.

 De Tijd 18 oktober 1878

Heden overleed tot mijn diepe droefheid, mijn geliefde Echtgenoote WILHELMINA VAN WIERINGEN, in den ouderdom van 60 jaren.

Wilhelmus van Egmond. Hoogmade, 11 Oct. 1878.

LD 26 oktober 1878

Bij de hevige donderbuien die te Woubrugge en boven de aangrenzende gemeente Alkemade gewoed hebben, is ’s middags te Hoogmade een koe van N. Van der Salm in de weide doodgeslagen; des avonds is de bliksem geslagen in eene boerderij onder de gemeente Alkemade, er is veel schade doch gelukkig geen brand veroorzaakt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *