Hoogmade 1858 – 1860 (deel 8)

Deel 8 van de geschiedenis van Hoogmade zoals die is verschenen in de (regionale) kranten in de periode 1858 tot en met 1860. Het gaat hier om een (leesbare) selectie. Voor precieze  toelichting omtrent de aard een achtergrond van deze berichten, zie deel 1 van deze serie op deze site.

De Tijd 4 februari 1858

Men zal ten overstaan van den te Leiden residerende Notaris J. P. W. Schermer, op Donderdag, den 11 Februarij 1858, des voormiddags ten 10 ure, aan de Pastorie van Hoogmade, onder Woubrugge, in het openbaar verkoopen:

Een zindelijken en wel geconserveerden Inboedel, bestaande in Mahonijhouten Chiffonière, Penants-etens- , Speel- en andere Tafels, Buffet-Linnen – en andere Kasten, Canapé, Stoelen en Fauteuils, Ledikanten, Bedden met toebehooren, Spiegels, Pendulen en Vazen, Kristal, Linnengoed, Vloerkleeden, Karpetten en Loopers, Kagchels, IJzer-, Koper-, Tin-, Glas-, Porseleinen Aardewerk, alsmede een Gouden Horlogerie met Ketting, Sleutel en Cachet, Zilveren Lepels en Vorken, Soeplepel, Theelepeltjes en meerder Zilverwerk, en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden.

Alles afkomstig van de nalatenschap van den Wel-Eerwaarden Heer C. G. van Brussel, in leven R. K. Pastoor van Hoogmade en ter plaatse voormeld te bezigtigen, des Dinsdags en Woensdags, vóór de verkooping, van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure. 

De Tijd 6 maart 1858 + Leydse Courant 8 maart 1858

De Boekhandelaar J. W. van Leeuwen alhier, zal op Woensdag 10 Maart 1858 en twee volgende dagen, des namiddags ten vijf ure, verkoopen eene fraaije verzameling Boeken, betreffende Godgeleerdheid, Regtsgeleerdheid, Staatkunde, Geschiedenis, enz. De Godgeleerde Boeken nagelaten door wijlen den Wel-Eerwaarden C. G. van Brussel, R. C. P. en Pastoor te Hoogmade. Alles is te zien op Dinsdag 9 Maart van 10 tot 3 ure.De catalogus is op franco aanvrage gratis verkrijgbaar.

NB. Voor de volgende verkooping welke in de maand Mei zal plaats hebben, kunnen dagelijks partijen toegezonden worden.

Leydse Courant 22 maart 1858

Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den boedel van Wijlen KLAAS van LEEUWEN, in leven Bouwman, gewoond hebbende en overleden te Hoogmade, gemeente Woubrugge, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór den 30sten Maart 1858, ten Kantore van den Notaris Mr. J. L. Klaverwijden, op de Heerengracht te Leyden. 

Leydse Courant 13 september 1858 + Nederlandsche Staatscourant 12 oktober 1858

Ter voldoening aan art. 1082 Burgerlijk Wetboek, wordende de onbekekende Schuldeischers van de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde Nalatenschap van den Wel-Eerwaarden Heer C. G. van BRUSSEL, in leven R. K. Pastoor te Hoogmade (Woubrugge), opgeroepen om den 26sten October 1858, des middags ten 12 ure, te verschijnen ten Kantore van den Notaris J. P. W. Schermer, aan de Breedestraat te Leiden, ten einde door den Erfgenaam zoowel aan hen als aan de bekende Schuldeischers dadelijk Rekening en Verantwoording van zijn beheer worde afgelegd, en, zoo, geen verzet plaats heeft, hunne vorderingen worden voldaan, voor zoo ver het bedrag der Nalatenschap toereikende zal zijn.

Opregte Haerlemsche Courant 18 november 1858

MEDE-CHRISTENEN!

De vele aanvragen, die er inzonderheid in den laatsten tijd tot u kwamen, om hulp en ondersteuning voor ongelukkigen, kunnen wij niet weerhouden om ook met zulk een uitnoodiging tot u te komen. Hoe toch zou ik van de echt christelijke barmhartigheid die niet ophoudt wel te doen en te vertroosten degene, die in kommer en druk verkeeren, teleurstelling kunnen of mogen wezen?Welaan, helpt dan ook nu daar, waar de nood hoog gestegen en de toekomst bang en onzeker is. 

Het betreft namelijk den kommervollen en droevigen toestand van eene brave weduwe, in mijn gemeente woonachtig, met vier onverzorgde kinderen, van welke het oudste slechts twaalf jaren telt. Zij beweent het verlies van eenen geliefden echtgenoot, een ijverig en vlijtig landman, die in de kracht des levens ontslapen is, na dat zij kort te voren drie kinderen ten grave moest dragen. In dien zelfden tijd leed zij ook in hare broodwinning, bestaande in een kleine boerderij, grootse schade, daar er vijf van hare koebeesten, ten gevolge van de noodlottige veeziekte, bezweken. Dit alles nu maakt dat die weduwe, zal zij de boerderij kunnen aanhouden, wat voor haar en hare kinderen zoo wenschelijk is, krachtdadige ondersteuning behoeft, zoo wel tot aankoopvan eenig vee, als, zoo mogelijk tot goedmaking van onvermijdelijke uitgaven, door ziekte en sterfgeval veroorzaakt.

Gij dan meervermogenden die ruimschoots met aardschen goederen gezegend zijt, offert Gods dank door gaven en giften, die van christenzin en hulpvaardigheid getuigen. Weduwen en weezen, die hetzij korter of langer geleden, mede droevige verliezen beweend hebt of ze nog betreurt, maar voor zulk een kommer en druk bewaard zijt gebleven, als die waarin de ongelukkige verkeert, voor welke ik uwe liefde inroep, oefent ook gij barmhartigheid, op dar u barmhartigheid geschiede. Vergadert u door aardschen middelen een onvergankelijken schat in den Hemel. Mogten er velen, zeer eener diep bedroefde weduwe, wier hulp naast God op u gevestigd is.

Christenen! Werkt alzoo mede aan de vervulling der belofte van den Almagtigen Ontfermer, dat weduwen en weezen niet tevergeefs op hem vertrouwen. Elke gift zal door ondergeteekenden met dankbaarheid ontvangen worden, terwijl van de ontvangen giften door deze Courant melding zal worden gemaakt.

Hoogmade e.a. (Prov. Z.-Holland), 17 November 1858. C. J. B. van den Berg, Predt.

Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage 2 december 1858

Zie 18 november 1858

Geldactie dominee Badon van den Berg voor Weduwe in Hoogmade die echtgenoot, drie kinderen bij besmettelijke ziekten een deel van haar veestapel verloor; vermelding gevers in Opregte Haerlemsche Courant. 

Door den ondergeteekende is tot heden , met dankzegging, ontvangen voor de ongelukkige Weduwe en hare Kindderen te Hoogmade nabij Leiden (…): van K. f 10; met bijschrift Jeremia 49 vs. 11, f 10; van H. H. f 3; vaneen Weduwe f 2; van W. W. W. f 5; en van N. N. f 10. 

30 Nov. 1858, J. J. van den Broek.

Opregte Haerlemsche Courant 10 december 1858

Geldactie dominee Badon van den Berg voor Weduwe in Hoogmade die bij besmettelijke ziekten tot twee maal toe een deel van haar veestapel verloor; vermelding gevers in Opregte Haerlemsche Courant. 

Leydse Courant 22 december 1858

In het H. en Effbl. leest men: Den 11den dezer vierde de heer J. Vlasveld, hoofd-onderwijzer te Hoogmade, een dubbel feest. Op dien dag mogt hij het zeldzaam voorregt smaken zijne 50-jarige echtvereeniging te gedenken. Bovendien was het hem vergund, de gedachtenis te vieren van zijn vervuld dienstwerk als hoofd-onderwijzer, gedurende ruim een halve eeuw. De schoolopziener in het 4de district der provincie Zuidholland, mr. De Sain, alsmede eenige naburige hoofd-onderwijzers, achtten zich verpligt, de jubilaris met dit hoogst zeldzame voorregt geluk te wenschen; tot dat einde begaven zich de heeren H. van Dorth, A. Segers en H. Helderman, hoofd-onderwijzers te Woubrugge, Oudshoorn en Alphen, als gecommiteerden derwaarts, en spraken, bij monde van den eerstgenoemde, ook namens meergemelden schoolopziener, de echtelingen op eene hartelijke wijze toe; welke toespraak door den 77-jarigen grijsaard en jubilaris, onder hartelijke dankbetuiging en niet zonder aandoening, werd beantwoord. Nog dient vermeld te worden, dat door hen den feestvierenden een aandenken is vereerd geworden.

Opregte Haerlemsche Courant 28 december 1858

AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders van Woubrugge, zijn voornemens op Dingsdag den 18den Januarij 1859, des voormiddags ten elf ure in he Gemeentehuis aldaar, onder nadere goedkeuring, in het openbaar, bij inschrijving, aantebesteden:

Het afbreken eener oude Schuur en het bouwen van een nieuw Schoollokaal en Onderwijzerswoning, te Hoogmade binnen Woubrugge. Zullende het bestek 14 dagen te voren, van des morgens 9 tot des namiddags 4 ure ter inzage liggen, zoo in het gemelde Gemeentehuis, als ten huize van den Kastelein A. van Reyzen te Hoogmade, ter eerstgemelde plaatse tevens de Teekening. Terwijl de noodige aanwijzing in loco zal plaats hebben op Zaterdag den 15 Januarij 1859 van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure.

Opregte Haerlemsche Courant 10 januari 1859

Geldactie dominee Badon van den Berg voor Weduwe in Hoogmade die bij besmettelijke ziekten tot twee maal toe een deel van haar veestapel verloor; vermelding gevers in Opregte Haerlemsche Courant.

Leydse Courant 30 maart 1859

OPENBARE VERKOOPING, ten overstaan van den te Leyden residerenden Notaris Mr. J. L. Klaverwijden, ten Sterfhuize van NICOLAAS ZWETSLOOT, te Hoogmade, onder Woubrugge, op Dinsdag den 19den April 1859, des morgens ten 9 ure precies, om Contant Geld, van 8 Vaarkoeijen, 18 Kalfkoeijen, 1 Hokkeling, 1 jonge Stier, 10 Varkens, 1 Paard, 1 Vletschouw, 1 Baggerbok, 1 Roeiboot, 1 Zeilschuit met toebehooren, 2 Hooiwagens, eene partij Hooi en Mest, Bouwgereedschappen, waaronder een Wei- en Zakpers, Koperen Melkmouwen; voorts Meubilaire- en andere Goederen, en hetgeen meerder zal worden worden geveild.

Opregte Haerlemse Courant 15 april 1859

Zie 18 november 1858

Geldactie dominee Badon van den Berg voor Weduwe in Hoogmade die bij besmettelijke ziekten tot twee maal toe een deel van haar veestapel verloor; vermelding gevers in Opregte Haerlemsche Courant.

Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad 29 juni 1859

Op den 18den Junij 1859, overleed te Leyden, tijdig voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden, Mejuffrouw ANNA JACOBA SMAASEN.

Hoogmade. L. Pieterse de Koning, Executeur.

Eenige en algemeene kennisgeving.

Leydse Courant 31 augustus 1859 

Op den 28sten Augustus 1859 is te Hoogmade overleden MARIA GERARDA PLAAT, hartelijk geliefde Echtgenoot van C. J. Badon van den Berg, Predikant.

Leydse Courant 7 september 1859

Heden den 5den September overleed te Hoogmade, tot diepe droefheid van hare bejaarde Moeder, Broeder en Zuster PETRONELLA CORNELIA BADON van den BERG, hartelijk geliefde oudste Dochter van: de Wed. Badon van den Berg, geb. van Oijen.

Leydse Courant 22 september 1859 

HOOGMADE, Gemeente Woubrugge. 

Aan den Hoofd-onderwijzer der openbare School J. G. Vlasveld, is door den Gemeente-Raad in zijn Vergadering van den 13den September, een eervol verleend tegen den 1sten Januarij 1860.

Sollicitanten naar de Betrekking van Hoofd-onderwijzer aan de openbare School, worden opgeroepen, om zich, met overlegging der vereischte Stukken, vóór den 20sten October e.k. aantemelden bij den Burgemeester der Gemeente.

Behoudens de goedkeuring door Gedeputeerde Staten, zijn de volgende voordeelen aan deze Betrekking verbonden: 1. Eene Jaarwedde van f 400 ; 2. 40 Centen per kwartaal voor ieder Kind, dat ten minste drie vierden van de gezette tijden der Dagschool heeft bijgewoond ; 3. 10 Centen per maand voor elken Leerling, die van het onderwijs op de Avondschool, gedurende ten minste drie vierden der gezette schooltijden, heeft gebruik gemaakt ; 4. Vrije Woning en Tuin. 

De dag van het vergelijkend Examen, zal later ter kennisse van de belanghebbenden worden gebragt.

Nederlandsche Staatscourant 8 februari 1860

Bij Koninklijk Besluit van den 4den Februarij 1860, No. 49, zijn op grond van art. 26 der wet van den 13den Augustus 1857 (Staatsblad no. 103) pensioenen verleend ten laste van den Staat aan: (…) J. Vlasveld, zich schrijvende J. G. Vlasveld, gewezen hoofdonderwijzer te Hoogmade, gemeente Woubrugge, ten bedrage van f 250 ’s jaars; (…).

Opregte Haerlemsche Courant 14 februari 1860

Heden overleed in den ouderdom van ruim vijf en zeventig jaren, onze hartelijk geliefde Moeder PETRONELLA CORNELIA van OIJEN, Wede. wijlen den Wel-Eerw. Zeer Gel. Heer Gerrit van den Berg.

C. J. B. van den Berg, Predt.

Mede uit naam van mijne Zuster. Hoogmade, den 11den Februarij 1860.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *