Hoogmade 1839 – 1857 (deel 7)

Deel 7 van de geschiedenis van Hoogmade zoals die is verschenen in de (regionale) kranten in de periode 1839 tot en met 1857. Het gaat hier om een (leesbare) selectie. Voor precieze  toelichting omtrent de aard een achtergrond van deze berichten, zie deel 1 van deze serie op deze site.

Leydse Courant 14 december 1849 

De Schuldeischers in den Boedel van den gefailleerden CORNELIS CLÉMENS BROUWER, Kuiper en Koopman onder Woubrugge, nabij Hoogmade, worden opgeroepen tot bijwoning eener eerste bijeenkomst tot Verificatie hunner Schuldvorderingen, op Donderdag den 27sten December aanstaande,  des middags ten 12 ure, ter Vergaderzaal der Arrondissements-Regtbank te Leyden. A. v.d. Vliet Pz., Curator.

Algemeen Handelsblad 11 december 1850

Z. M. heeft een aantal burgemeesters voor de gemeenten ten platten lande (…) en benoemd: (…) der gem. Hoogmade en Koudekerk, J. B. Samson; (…).

Z.M heeft eervol ontslag verleend aan: (…) N. Samson, als secret. der gem. Hoogmade en Koudekerk; (…).

De Tijd 1 maart 1850

WATERSNOOD.

Bij de Redactie is ingekomen: Voor de slagtoffers van de Watersnood in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg: (…) Uit de R. K. gemeente te Hoogmade en Woubrugge, met de spreuk: Wij boertjes uit het lage land, Bieden gaarne onze natuurgenooten de behulpzame hand, f 50.

Opregte Haerlemsche Courant 11 december 1850

Openbare Verkooping, onder Hoogmade.

(…)

No. 5. Een hecht. Sterk Huis, geteekend met No. 22/19, staande op den Grond van den Eigenaar der  Heerlijkheid Hoogmade, bekend ten Oosten Arie van den Nieuwendijk, ten Westen en Noorden Willem van Leeuwen en ten Zuiden de Hoogmaderdijk. Te aanvaarden 1e Maart 1851. Te zien op Donderdag van iedere week en op de dag der veiling, des voormiddags van 10 tot des namiddags één ure. Zijnde inmiddels nadere informatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris C. Klaverwijden, te Soeterwoude, alwaar van de veiling af, tot twee dagen vóór den afslag, verhoogingen zullen worden aangenomen, tegen genot van een vijfde van iedere verhooging.

Leydse Courant 10 februari 1851

Ondertrouwd: Cornelis Jan Badon van den Berg, Predikant te Hoogmade c. a. EN Maria Gerarda Plaat.

Hoogmade, 6 Februarij 1851.

Leydse Courant 24 februari 1851

Getrouwd: Cornelis Jan Badon van den Berg, Predikant te Hoogmade c. a. met Maria Gerarda Plaat.

Hoogmade, 19 Februarij 1851.

Leydse Courant 28 februari 1851

Voor de menigvuldige bewijzen van opregte belangstelling en vriendschappelijke deelneming, ter gelegenheid van os Huwelijk zoo ondubbelzinnig betoond, betuigen wij bij de, ook namens onze wederzijdsche Betrekkingen, onzen opregten en hartelijken dank.

C. J. Badon van den Berg, Predikant te Hoogmade, c.a. M. G. Badon van den Berg, Geb. Plaat. Leyden, 27 Februarij 1851.

Leydse Courant 28 juli 1851

De aanbesteding van eene nieuwe predikantswoning te Hoogmade, zal niet plaats hebben, zoo als gemeld was, maar ten huize van J. van Egmond, Logementhouder te Koudekerk.

Leydse Courant 13 juli 1853

Uit de gelden, op de provinciele begrooting van 1852 uitgetrokken, ter somma van f 12,000, wegens subsidien voor opbouw, vernieuwing van kerken of pastorijen van de Hervormde en andere Eerediensten, behalve die der R. K., zijn, benevens  de jaarlijksche subsidie aan se Synodale Lutherse Commissie ad f 400, en eene toelage  van f 100 van de Israëlitische Ring-Synagoge te Middelharnis, de volgende subsidien verleend en reeds uitbetaald: 1. (…), 2. Aan het Hervormd kerkbestuur van Hoogmade en Rijpwetering f 4000, voor de opbouw eener nieuwe pastorij, (…).

Rotterdamsche Courant 14 januari 1854

Men verneemt, dat, ten gevolge der circulaire van den Staatsraad, commissaris des Konings in de provincie Zuidholland, omtrent de afschaffing der kermissen, reeds aanvankelijk tot die afschaffing besloten is door de gemeenteraden van Benthuizen, Hekendorp, Hoog Blokland, Hoogmade, Krimpen aan de Lek, Leerbroek, Ooltgensplaat, Overschie (…). terwijl in de loop van het jaar 1853 de kermis bereids afgeschaft was in de gemeenten (…) en Woubrugge.

Nederlandsche Staatscourant 21 februari 1854

De Burgemeester van Rhijnsaterwoude en Hoogmade brengt bij deze ter kennis der belanghebbenden, dat ten gevolge van door Gedeputeerde Staten der provincir Zuidholland goedgekeurde raadsbesluiten, de Kermissen en Jaarmarkten in de gemeente Rhijnsaterwoude en Hoogmade zijn afgeschaft.

Rhijnsaterwoude, den 18den Februarij 1854. De Burgemeester voornoemd, P. v. Schravendijk.

Leydse Courant 16 maart 1855

MEN VERLANGT om dadelijk in dienst te treden, een SCHIPPERSKNECHT van de R. K. Godsdienst, tegen een goed Loon met genot van Kost en Inwoning. Adres in Persoon of met franco Brieven, bij J. Ruigrok, te Hoogmade.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 15 april 1855

STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Door de regering zijn aangeboden, drie en twintig ontwerpen van wet tot vereeniging der gemeente als: (…) 17. Woubrugge en Hoogmade; (…).

Rotterdamsche Courant 30 juni 1855

Vergadering Tweede Kamer  over samenvoeging gemeenten:

(…)  dat tot vereeniging der gemeente Woubrugge en Hoogmade ; zonder discussie aangenomen met 33 tegen 10 stemmen; (…).

Nederlandsche Staatscourant 9 augustus 1855

(Staatsblad no. 92.) WET  van den 11den Julij 1855, tot vereeniging der gemeenten Woubrugge en Hoogmade.

Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut! Doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de gemeente Woubrugge en Hoogmade (provincie Zuidholland) te vereenigen,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. De gemeenten Woubrugge en Hoogmade worden vereenigd.

Art. 2. De vereenigde gemeente draagt den naam van Woubrugge.

Art. 3. Alle bezittingen en lasten der beide gemeenten komen geheel ten voor- en nadeele der vereeniging.

Art. 4. De eerste keuze van leden van den Raad der vereenigde gemeente geschiedt in de gemeente Woubrugge, op den dag, door Gedeputeerde Staten van Zuidholland te bepalen. Het bureau van Stemopneming voor deze keuze bestaat uit den voorzitter en twee leden van den Raad der gemeente Woubrugge, door dezen te benoemen.

Art. 5. Het eerste derde gedeelte der leden van dien Raad, alsmede de eerste helft der wethouders, treden af met den eerste Dinsdag van September 1857.

Art. 6. De dag der eerste vergadering van dien Raad wordt bepaald door Gedeputeerde Staten  van Zuidholland. Op dien dag komt de vereeniging tot stand.

Art. 7. De belastingen, welke bij de afkondiging dezer wet in elke der beide gemeenten worden geheven, kunnen tot den 31sten December 1855 ten behoeve der vereenigde gemeente worden ingevorderd. De acten van den burgerlijken stand worden over het jaar 1855 in de loopende registers ingeschreven.

Art. 8. Deze wet is verbindend met de dag harer afkondiging. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven op het Loo, den 11den Julij 1855. WILLEM.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, Van Reenen.

Uitgegeven den achttienden Julij 1855, De Directeur van he Kabinet der Koninge, De Kock.

Algemeen Handelsblad 11 september 1855

Bij vonnis van de Arrondissements-Regtbank van den 6den dezer is JOHANNES RUIGROK VAN DER WERVEN, Koopman, wonende te Hoogmade, verklaard in staat van Faillissement, aanvang nemende op den 6den September. Tot Regter-Commissaris is benoemd Edel Achtb. Heer Mr. H. P. J. Tollens, Regter, tot Curator Ondergeteekende Mr. A. Schmidt. Leyden, 8 September 1855.

Leydse Courant 17 september 1855

Krachtens bevelschrift van den Regter-Commissaris, worden de Schuldeischers in den Faillieten Boedel van J. RUIGROK van der WERVEN, Koopman te Hoogmade, opgeroepen, op Donderdag den 20sten September e. k., ten 1 ure, te verschijnen ter audientiezaal der Arr.-Regtbank, ten einde hunne Schuldvorderingen te doen verifiëren. 

Mr. A. Schmidt, Curator. Leyden, 15 September 1855.

Leydse Courant 21 september 1855

OPENBARE VERKOOPING, Ten huize van de Kastelein A. van Rijzen, te Hoogmade, op Dinsdag den 16den October 1855, bij Opbod, Verhooging en Afslag, des morgens om 10 ure, van :

No. 1. Het Regt van Opstal en den Opstal zelven van een Huis, bevattende een Zolder, een Voorhuis, een Opkamertje, een Binnenkamer en een Keuken, van een Kaaspakhuis waarin de Waag wordt gehouden, en van een Schuur ; staande binnen de gemeente van Hoogmade, bekend onder No. 201, als Huis, Regt van Opstal op het Erf, groot 3 roeden en 80 Ellen.

No. 2. Een Huis, verdere Getimmerten, Tuin en Erf, staande en liggende in de Frederikspolder, onder de gemeente Woubrugge, Wijk I No. 15, nabij de Rooms-Katholieke Kerk van Hoogmade en Woubrugge, Kadaster Sectie A. No. 614, als Tuin groot 4 roeden en 614 bis, als Huis en Erf groot 5 roeden en 90 ellen.

De percelen kunnen worden bezigtigd des Dinsdags, Woensdags en Donderdags van elke week, van des voormiddags 10 tot des namiddags ten 3 ure, en zijn te aanvaarden den 1sten December aanstaande bij de betaling der Kooppenningen.

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris J. P.W. Schermer, te Leyden, alwaar de Verkoopvoorwaarden in tijds ter lezing zullen liggen.

Leydse Courant 26 september 1855

Aan de schuldeischers in den Boedel van J. Ruigrok van der Werven, te Hoogmade, wordt kennis gegeven, dat de tweede Verificatie van Schuldvorderingen zal gehouden worden op Donderdag 11 October e.k., te 1 ure, ter Audiëntie-Zaal der Arrondissements-Regtbank alhier. Leyden, 24 September 1855. Mr. A. Schmidt, Curator.

Opregte Haerlemsche Courant 21 februari 1856

Voor f 12 worden aangeboden: De Provinciale Bladen van Zuid-Holland, van 1827 – 1855, kompleet en zeer goed bewaard, afkomstig van de voormalige Gemeente Hoogmade. Te bevragen ter Secretarie van Woubruggen. Brieven franco.

Leydse Courant 9 juni 1856

De Rangschikking in den insolventen Boedel van J. RUIGROK van der WERVEN, te Hoogmade, is heden ter Giffie der Arr.-Regtbank gedeponeerd. Mr. A. Schmidt. Leyden, 9 Junij 1856.

De Tijd 18 november 1857

Heden overleed tot bittere droefheid der gemeente en familie de Wel-Eerw. Heer CORNELIUS GERARDUS VAN BRUSSEL, in den ouderdom van bijna 50 jaren, na voorzien te zijn van de laatste Troostmiddelen der H. Godsdienst. Hoogmade (Woubrugge) 14 Nov. 1857. 

Leydse Courant 25 november 1857

Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van Wijlen den Zeer Eerwaarden Heer C. G. Van Brussel, in leven R. K. Pastoor, te Hoogmade (Woubrugge), worden verzocht, daarvan vóór of uiterlijk den 15den December aanstaande, opgaaf of betaling te doen, ten Kantore van den Notaris J. P. W. Schermer, aan de Breedestraat, Wijk IV. No. 190, te Leiden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *